ŞİİR DİLİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ŞİİR DİLİ

EDEBİYAT > ŞİİR (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER)
ŞİİR DİLİ
*Şiir dili; doğal dilden, günlük dilden farklıdır.
*Şiir, doğal dilin imkânlarından faydalanabilir.
*Şiir dili, soyut düşünme ve hissetme ile ilgili olan imgeye dayanır.
*Bilinen, tanınan, her gün birlikte olunan insanları ve durumları anlatmak için imgeye başvurulmaz. Ancak yeni karşılaşılan bir durumu, görünümü anlatmak için yeni söyleyişe ve imgeye başvurulur.  


*İmgelerin ortaya çıkış sebebi:
*Dil göstergelerinin (kelime, kavram ve deyişlerin) sayılı ve belirli olması; insan hayali ve düşüncesinin ise sınırlı olmaması sonucunda, sınırlı olanla sınırsızı ifade etme arzusu imgelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.


*İmge İle İlgili Genel Bilgiler:
*Yazınsal ürünlerde, özellikle de şiirde, dile getirilmek isteneni daha canlı, daha etkili, göz önüne getirilebilir bir biçimde anlatmak için, onunla başka şeyler arasında bağlantı kurularak zihinde canlandırılan yeni biçimler, imge olarak adlandırılır.  
*İmgenin diğer tanımları:
-Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, hayal, imaj.
-Duyularla alınan bir uyaran söz konusu olmaksızın, bilinçte beliren nesne, olaylar, hayal, imaj.
*Dış dünyadan alınan izlenimlerin zihinde görüntüye dönüşmesi, resimsel bir değer kazanmasıdır.  
*İmgeler, şiirde, mecazlar ve söz sanatları ile ifade edilir.
*İmge, şiirde şairin dış dünyadan aldığı zihinsel uyarıları, yeni bir ifade, benzetme olarak ifade etmesi ile gerçekleşir.
*Sanatçı, özgün olabilmek için imgelere başvurur. Yoksa söyledikleri sıradanlaşır.
*Yazar ve şairler, kullandıkları ve edebiyata taşıdıkları imgelerle diğer yazar ve şairlerden ayrılır.
*Her şairde çocuk imgesi aynı değildir. Farklı şeyler ifade edebilir.
*İmge, eserin verildiği döneme de sıkı sıkıya bağlıdır. Örneğin; Cumhuriyet Dönemi’nin din adamı imgesi (sakallı, cüppeli, sarıklı vs.), günümüz metinlerinde kravatlı, takım elbiseli, günün iletişim araçlarını kullanan bir din adamı imgesiyle yer değiştirmiştir.
*İmge, klasik Türk şiirindeki mazmunların yerini tutar.
*İmge oluşturmak, akla gelen ilk benzetmeyi, istiareyi vs. kullanmak demek değildir. Genel olarak şairler imge oluştururken, önce dış dünyayı gözlemler ya da o güne kadar gözlemlediği dış dünyadan yararlanır. Sezgi gücünü, zekâsını kullanarak dış dünyadan aldığı objelerin içinden bir seçme yapar. Zihnindeki kelimelerle, tema’sına uygun göstergelerle bu objeyi birleştirir ve bir görüntü çıkarır ortaya. Böylece bu görüntü, kelimelere bağdaştırma olarak yansır, dile dökülür.


*İmge Örneği:
Karac'oğlan gene coştu bunaldı
İnip aşkın deryasına dolandı
Güzel gitti diye pınar ağladı
Acıdı yüreğim yandı pınara

Karacaoğlan, yukarıdaki dörtlükte sevgilinin gidişi üzerine pınarın ağladığını söyleyerek özgün bir imge oluşturuyor. İmgelerde edebi sanatlardan yararlanıldığını biliyoruz. Bu şiirde "pınar" insan gibi düşünülmüş, teşhis sanatı yapılmış. Suyun akışı bir tabiat hadisesidir. Şair hayal gücünü öyle kullanıyor ki bu sebebi kendine göre değiştirerek sevgilinin gitmesine bağlıyor. İşte bir sanat daha çıkıyor karşımıza: hüsn-i talil.

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön