BİYOLOJİ YKS KONULARI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

BİYOLOJİ YKS KONULARI

REHBERLİK > TÜM DERSLERİN YKS KONULARI > YKS KONULARI
2021 BİYOLOJİ YKS (TYT-AYT) KONULARI:

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
1-Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri:
beslenme, biyoloji, boşaltım, büyüme, canlılık, gelişme, hareket, homeostazi, hücre, metabolizma, organizasyon, solunum, uyarılara tepki, uyum, üreme
2-Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler:
asit, ATP, baz, DNA, enzim, hormon, inorganik, karbonhidrat, mineral, organik, protein, RNA, su, tuz, vitamin, lipit


HÜCRE
1-Hücre
aktif taşıma, difüzyon, ekzositoz, endositoz, organel, osmoz, ökaryot, pasif taşıma, prokaryot


CANLILAR DÜNYASI
1-Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması:
ikili adlandırma, sınıflandırma, tür
2-Canlı Âlemleri ve Özellikleri:
arkeler, bakteriler, bitkiler, hayvanlar, mantarlar, protistler, virüsler


HÜCRE BÖLÜNMELERİ
1-Mitoz ve Eşeysiz Üreme:
hücre bölünmesi, eşeysiz üreme, interfaz, kanser, mitoz
2-Mayoz ve Eşeyli Üreme:
diploit, döllenme, eşeyli üreme, haploit, krossing over, mayoz, sinapsis, tetrat


KALITIMIN GENEL İLKELERİ
1-Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik:
alel, biyolojik çeşitlilik, dihibrit, dominant, eş baskınlık, eşeye bağlı kalıtım, fenotip, gen, genotip, gonozom, hemofili, heterozigot, homozigot, monohibrit, mutasyon, otozom, Punnett karesi, rekombinasyon, renk körlüğü, resesif, soyağacı, varyasyon


EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
1-Ekosistem Ekolojisi:
ayrıştırıcı, besin ağı, besin piramidi, besin zinciri, biyolojik birikim, ekosistem, enerji piramidi, heterotrof, holozoik, madde döngüsü, ototrof
2-Güncel Çevre Sorunları ve İnsan:
çevre sorunu, ekolojik ayak izi, karbon ayak izi, su ayak izi,
3-Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması:
biyokaçakçılık, endemik tür,doğal kaynak, gen bankası, sürdürülebilirlik


İNSAN FİZYOLOJİSİ
1-Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları:
diyabet, duyu organları, efektör, endokrin bez, geri bildirim, hormon, impuls, nöron, refleks, sinaps, teknoloji
2-Destek ve Hareket Sistemi:
eklem, kas, kemik, kıkırdak, tendon
3-Sindirim Sistemi:
emilim, sindirim
4-Dolaşım Sistemleri:
alyuvar, akyuvar, antijen, antikor, aşı, bağışıklık, damar, enfeksiyon, interferon, kalp, kan, kan bağışı, kan dolaşımı, kan grubu, lenf dolaşımı, nabız, ödem, tansiyon
5-Solunum Sistemi:
alveol, bronş, diyafram, gaz taşınımı, hemoglobin, solunum
6-Üriner Sistem:
böbrek, böbreğin yapısı, böbrek nakli, diyaliz, mesane, nefron, üreter, üretra
7-Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim:
büyüme, embriyonik gelişim, gelişme, hamilelik, invitro fertilizasyon, menstrual döngü, ultrason, üreme


KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ
1-Komünite Ekolojisi:
biyolojik çeşitlilik, ekosistem, komünite, rekabet, simbiyotik ilişki, süksesyon
2-Popülasyon Ekolojisi:
popülasyon dinamiği, taşıma kapasitesi, yaş piramidi


GENDEN PROTEİNE
1-Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi:
DNA ligaz, DNA polimeraz, gen, helikaz, kromozom, nükleik asit, nükleotit, DNA replikasyonu
2-Genetik Şifre ve Protein Sentezi:
antibiyotik, antikodon, biyoetik, biyogüvenlik, biyoteknoloji, DNA parmak izi, gen terapisi, genetik şifre, genetik danışmanlık, genetik mühendisliği, insülin, klonlama, kod, kodon, kök hücre, model organizma, RNA polimeraz, protein sentezi, transkripsiyon, translasyon, yapay doku/organ


CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
1-Canlılık ve Enerji:
ATP, enerji, enerji dönüşümü, fosforilasyon, fotosentez, hücresel solunum, kemosentez,
2-Fotosentez:
fotosentez, fotoliz, ışık, klorofil, kloroplast
3-Kemosentez:
kemosentez, oksidasyon
4-Hücresel Solunum:
fermantasyon, glikoliz, mitokondri, oksijenli solunum, hücresel solunum, krebs döngüsü, oksijensiz solunum


BİTKİ BİYOLOJİSİ
1-Bitkilerin Yapısı:
fotoperiyodizm, nasti, oksin, tropizma, uç meristem, yanal meristem, yaş halkaları
2-Bitkilerde Madde Taşınması:
adhezyon, basınç akış teorisi, floem, gutasyon, gübre, kohezyon gerilim teorisi, kök basıncı, ksilem, mikoriza, minimum kuralı, nodül, stoma, terleme
3-Bitkilerde Eşeyli Üreme:
çiçek, çimlenme, dormansi, döllenme, meyve, tohum, tozlaşma, üreme hücreleri


CANLILAR VE ÇEVRE
1-Canlılar ve Çevre:
adaptasyon, doğal seçilim, mutasyon, varyasyon, yapay seçilim

İçeriğe dön