COĞRAFYA YENİ MÜFREDAT - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

COĞRAFYA YENİ MÜFREDAT

REHBERLİK > MÜFREDATLAR > DERS MÜFREDATLARI
Untitled 1
YENİ COĞRAFYA MÜFREDATI 
9. SINIF
 
9.1. DOĞAL SİSTEMLER
Doğa ve İnsan Etkileşimi
Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri
Coğrafya Biliminin Gelişimi
Dünya’nın şekli ve hareketleri
Dünya’nın Güneş Sistemi İçindeki Yeri
Dünya’nın Şekli ve Sonuçları
Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları
Koordinat sistemi - Paralel (Enlem) ve Meridyen (Boylam)
Konum
Türkiyenin Konumu
Yerel Saat ve Zaman Hesaplamaları     
Harita Projeksiyonları
Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar       
Haritanın Unsurları
Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplamaları  
Türk ve Müslüman Haritacılar 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama
Mekansal verilerin haritalara aktarılması
Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme Yöntem ve Teknikleri
İzohipslerin Özellikleri
Yer Şekillerinin İzohipslerle Gösterilmesi
Renklendirme ve Kabartma Yöntemleri
Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarının ilişkileri
Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırma
İklim elemanlarının oluşumu ve dağılışı
İklim elemanları ve iklim elamanlarını etkileyen faktörlere
İklim elemanlarının günlük hayata etkileri
(Mevsimler ve Oluşumu, Soltist ve Ekinokslar, İklim Kuşakları, Atmosfer ve Özellikleri, Hava Durumu ve İklimin Etkileri, Sıcaklık, Basınç, Rüzgarlar, Nem ve Yağış)
İklim Tipleri
Türkiye'nin İklimini Belirleyen Faktörler
Türkiye'nin İklim Elemanları
Türkiye'de İklim Çeşitleri
9.2. BEŞERÎ SİSTEMLER
Yerleşmelerin Gelişimi
Yerleşme Doku ve Tipleri
Toplu ve dağınık yerleşmelerin oluşumunda etkili olan faktörler
Kır ve şehir yerleşmelerinin oluşumunda etkili olan faktörler
Türkiye'de Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler
Türkiye’deki ilk yerleşme örnekleri
(Göbeklitepe, Çatalhöyük, Alacahöyük)
Türkiye’deki Yerleşim Birimlerinin Fonksiyonel Özellikleri
9.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
Bölge, Bölge özellikleri
Bölge belirlemede kullanılan kriterler
Şekilsel ve işlevsel bölge ayrımı
Türkiye’den ve dünyadan farklı bölge örnekleri
Bölge Sınırları Değişir Mi?
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlere göre belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeler
9.4. ÇEVRE VE TOPLUM
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimler ve sonuçları
Çevre Sorunları
10. SINIF
 
10.1. DOĞAL SİSTEMLER
Dünya’nın tektonik oluşumu
Dünya’nın iç yapısı
Levha tektoniği
Jeolojik zamanlar ve özellikleri
Türkiye'nin tektonizması
İç kuvvetler ve yer şekillerinin oluşumu
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçleri
Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisi
Türkiye’deki faylar, levha hareketleri ve depremler
Dış kuvvetler ve yer şekillerinin oluşumu
Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisi
Türkiye’deki ana yer şekilleri (temel özellikleri ve dağılışları)
(Dağ, ova ve platolar)
Yeryüzündeki su varlıkları
Türkiye’deki su varlıkları
Türkiye’deki su varlığını verimli kullanmanın ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri
Denizlerimizin potansiyeli ve ülkemiz için önemi
Su kaynaklarımızın kullanımı için bireylere düşen sorumluluklar
Yeryüzündeki Toprak Çeşitliliği ve Oluşumu 
Türkiye’deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ve toprak tiplerini
Türkiye topraklarının verimli kullanımı
Türkiye’de erozyonun etkisi
Topraklarımızın korunmasının
Bitki toplulukları ve türlerinin genel özelliklere göre sınıflandırılması
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerinin ilişkisi
Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının yetişme şartlarına göre dağılışı
Türkiye’deki endemik ve relikt bitkilerin dağılışı, önemi ve korunmasının gerekliliği
10.2. BEŞERÎ SİSTEMLER
Nüfusun Özellikleri ve Önemi    
Nüfus artış ve azalışının olumlu ve olumsuz etkileri
Nitelikli genç nüfusun ülkelerin kalkınmasındaki önemi
Nüfus artış hızı ile ülkelerin kalkınması arasındaki ilişki
Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını
Nüfus yoğunluğunu hesaplama yöntemleri (Aritmetik Nüfus Yoğunluğu)
Nüfus piramitleri ve nüfusun yapısı
Temel nüfus piramitlerinin özellikleri
Türkiye’de nüfusun, sosyal ve ekonomik faktörler açısından tarihsel seyri
Türkiye’de nüfusun dağılışının, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirilmesi
Güncel verilere göre Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini
Dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları
Tarihteki önemli Türk göçlerinin sebepleri
Güncel mülteci göçleri
Türkiye’deki göçlerin sebep ve sonuçları
Cumhuriyet’ten günümüze gerçekleşen iç ve dış göçlerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri
Göçün Mekansal Etkileri
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
Ulaşım ve iletişimin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri
Nüfusun Ekonomik Faaliyet Gruplarına Göre Dağılımı
10.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
Dünya üzerinde bulunan önemli ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkileri
İstanbul’daki 3. Hava Limanı ve Kanal İstanbul projeleri
Farklı Kriter Farklı Bölge
10.4. ÇEVRE VE TOPLUM
Afetlerin oluşum nedenleri ve özellikleri
Afetlerin dağılışları ve etkileri
Türkiye’deki afetlerin dağılışları ile etkileri
Afetlerden korunma yöntemleri
Farklı ülkelerde doğal afetlere karşı yapılan uygulamalar
Ülkemizde depremler başta olmak üzere, afetlere karşı bilinç oluşturmanın önemi
Afetlerin meydana gelme sürecinde bireylere düşen sorumluluklar
11. SINIF (4 SAAT)
 
11.1. DOĞAL SİSTEMLER
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörler
Ekosistemi oluşturan unsurlar
Madde döngüleri ve enerji akışının ekosistemin devamlılığı açısından analizi
Azot, karbon, su ve besin döngüleri ile enerji akışı
İnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkileri
Su ekosisteminin unsurları ve işleyişi
Su döngüsü ve dünyadaki su varlığının doğal sistemlerin işleyişi üzerindeki etkileri
Ramsar Sözleşmesi
Türkiye’deki sulak alanların endemik zenginliğinin önemi ve korunmasının gerekliliği
11.2. BEŞERÎ SİSTEMLER
Ülkelerin farklı dönemlerdeki nüfus politikaları ve sonuçları
Gerekçeleri ile Türkiye’nin nüfus politikaları
Türkiye’de nüfus politikalarındaki değişimin yorumlanması
Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar
Şehirlerin fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırılması
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerinin fonksiyonel açıdan yorumlanması
Türkiye’deki şehirlerin fonksiyonlarına göre ayırt edilmesi
Türkiye’deki kır yerleşme tiplerinin ayırt edilmesi
Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkileri
Beşerî unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkileri
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişki ve ekonomiye etkisi 
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisi
Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişki
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarının mekânsal etkileri 
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi 
Türkiye’de tarım sektörünün özellikleri
Tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılıkla ilgili temel kavramlar
Türkiye'de tarımsal üretimi etkileyen faktörler
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri
Türkiye'de yetiştirilen başlıca tarımsal ürünlerin dağılışı
Ülkelerin, tarımsal üretimdeki yeterliğinin önemi
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışı
Madenlerin ve enerji kaynaklarının başlıca özellikleri (rezerv, kullanım alanları vb)
Madenlerin ve enerji kaynaklarının dağılışının harita üzerinden gösterilmesi
Ülkemizde yaşanan maden kazaları, madenlerde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
Türkiye’nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımının ülke ekonomisine katkısı
Türkiye'de sanayi sektörünün özellikleri
Türkiye'de sanayiyi etkileyen faktörler
Türkiye’de sanayi sektörünün dağılışı
Türkiye sanayisinin ülke ekonomisindeki yeri 
Savunma sanayi alanındaki gelişmeler
11.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörler
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörler
Kültürü oluşturan unsurlar
Farklı kültür bölgelerinin dağılış ve yayılış güzergahları (İslam, Çin, Hint, Batı, Doğu, Slav-Rus ve Afrika kültür bölgeleri)
Kültür ile mekân arasındaki ilişki
Kültürel çeşitliliğin önemi, farklı kültürlere karşı saygılı olmanın gerekliliği
Bölgesel özellikler açısından Türk kültürünün yayılış alanları
Türk kültürünün doğuşu, gelişimi ve özellikleri ile mekan ilişkisi
Türk kültürünü temsil eden başlıca maddi ve manevi unsurlar
Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasının, konumu açısından değerlendirilmesi
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanları
Dünya üzerindeki önemli ham madde, üretim ve pazar alanlarının oluşumunda etkili olan faktörler
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolü
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirme
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisi
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütlerin etki alanları açısından değerlendirilmesi
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütlerin (AB, BDT, BM, D-8, G-20, İİT, KEİK, NATO, OECD, OPEC) amaçları, işlevleri ve etki alanları
Türkiye’nin küresel ve bölgesel ölçekteki siyasi, askeri ve ekonomik örgütlerle ilişkisi
11.4. ÇEVRE VE TOPLUM
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırma
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkileri
Madenlerin ve enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı ve tüketiminin çevre üzerindeki etkileri
Tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından yenilenemeyen kaynakların kullanımını
Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı konusunda bireylere düşen sorumluluklar
Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımının çevresel etkileri
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaların çevre üzerindeki etkileri 
Küresel etkileri açısından çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçleri
Çevre ve insan sağlığı açısından atıklardan korunma yöntemleri
Teknolojik değişimlerin çevresel sonuçları ve insana etkileri
Geri dönüşüm stratejileri açısından doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını 
12. SINIF (4 SAAT)
 
12.1. DOĞAL SİSTEMLER
Doğa olaylarının ekstrem durumları ve etkileri
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlar
Gelecekte, doğal sistemlerdeki değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki sonuçları
Çölleşme ve çölleşmeye karşı alınması gereken önlemler
Kyoto Protokolü
12.2. BEŞERÎ SİSTEMLER
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata etkileri 
Tarım, sanayi, hizmet gibi ekonomik faaliyetlerin, sosyal ve kültürel hayata olan etkileri
Toplumsal etkileri açısından şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisi
Şehir hayatı içerisinde, birlikte yaşamanın gereği olarak öz denetimin önemi
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler
Doğa ve uzayın kullanımına ait değerlendirmeler
Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri 
İşlevsel bölgenin tanımı ve hangi kriterlere göre belirlendiği
İşlevsel bölgelerin oluşturulma gerekçeleri
Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüklerine ait işlevsel bölge örnekleri
Ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri
Kalkınma projelerinin gerekçeleri
Hizmet sektörünün Türkiye’nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisi
Ulaşım, ticaret ve turizm sektörleri
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki
Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişim süreci
Ulaşım sistemindeki gelişmelerin ülkemiz için önemi
Küresel ekonomideki yerleri açısından Dünya ticaret merkezleri ve ağları
Avrupa Birliği, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, Güney Ortak Pazarı ve Uzak Doğu Ticaret Bölgesi
Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri
e-ticarette siber güvenliğin önemi
Türkiye'nin konumu açısından tarihî ticaret yolları
İpek ve baharat yolları
Ticarete konu olan ürünler açısından Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri
Ticarete konu olan ürünler ve ticaretin Türkiye ekonomisindeki önemi
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisi
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekân algısına olan etkisi
Türkiye’nin dünya miras listesinde yer alan doğal varlıklar ile şehirleri sembolize eden doğal ve kültürel değerler
Coğrafi işaret kavramı ve Türkiye’deki örnekleri
Türkiye’nin turizm potansiyeli ve varlıkları
Çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından Türkiye’nin turizm politikaları
Turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri
12.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimler
Tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemini etkileyen faktörler ve değişimi
Coğrafi keşifler ve sömürgecilik
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkileri
Tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumu
Kıbrıs’ın, Türkiye’nin jeopolitik konumuna olan etkisi
Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisi
Ülkemizin bölgesel ve küresel bağlantılar açısından önemli bir ulaşım merkezi olması
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağlar
Kültür havzamızı oluşturan Türkistan, Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel etkileşim
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolü
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler
Ülkelerin gelişiminde inovasyon, girişimcilik ve dijitalleşmenin önemi
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özellikleri
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin farklı gelişmişliklerinin nedenleri
Gayrisafi Millî Hasıla ve İnsani Gelişme Endeksi (İGE) gibi gelişmişlik ölçütleri
Doğal kaynak potansiyeli açısından ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini
Doğal kaynaklar üzerinde, küresel güçlerin ekonomik ve siyasi etkileri
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisi
Türkiye’nin enerji koridoru olma özelliği
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurlar ile günümüz çatışma alanları
Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle sınır aşan sular
12.4. ÇEVRE VE TOPLUM
Doğal çevrenin sınırlılığı
Beslenme halkası ve taşıma kapasitesi 
Sınırlı kaynak, tükenebilirlik, aşırı baskı, çevre sorunu ve doğayla uyumlu kalkınma (sürdürülebilir kalkınma) kavramlarının ilişkilendirilmesi
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamaları
Çevre sorunlarının önlenmesinde insana düşen sorumluluk
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkileri
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditler
Doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditlere karşı duyarlı olmanın önemi
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön