CUMHURİYET EDEBİYATINI ŞEKİLLENDİREN TARİHİ VE SOSYAL GELİŞMELER - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

CUMHURİYET EDEBİYATINI ŞEKİLLENDİREN TARİHİ VE SOSYAL GELİŞMELER

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
CUMHURİYET EDEBİYATINI ŞEKİLLENDİREN
TARİHİ VE SOSYAL GELİŞMELER:

*Birinci Dünya Savaşı sonunda, 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı.
*İşgaller başladığında Padişah Vahdettin Mebusan Meclisini dağıttı. Damat Ferit Paşa Hükümeti, işgale seyirci kaldı.
*Anadolu'da milis örgütlenmesi başladı.
*Mustafa Kemal, Anadolu'ya geçip milli mücadeleyi başlatma kararı verdi.
*19 Mayıs 1919'da Atatürk, Samsun'a çıktı.
*Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi önemli kilometre taşları oldu.
*Mustafa Kemal, ulusal mücadeleyi yönetmek için merkez olarak seçtiği Ankara'ya geldi.
*"Osmanlı Meclis-i Mebusan"ı İstanbul'da açıldı.
*"Misakımillî" kararları kabul edildi.
*İstanbul işgal edldi. Mebusan Meclisi dağıtıldı.
*23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açıldı.
*10 Ağustos 1920'de "Sevr Antlaşması" imzalandı. Ankara'daki TBMM, antlaşmayı reddetti.
*Düzenli ordu kuruldu ve sistemli mücadele başladı.
*1 Kasım 1922'de 'Saltanat" kaldırıldı.
*"Başkumandan Meydan Muharebesi'yle düşman denize döküldü. "Kurtuluş Savaşı" kazanıldı.
*24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalandı.
*13 Ekim 1923'te Ankara'nın başkent olması kabul edildi.
*29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi.
*3 Mart 1924'te "Halifelik" kaldırıldı.
*Yeni Türk Devleti'nin kurumlarını güçlendirmek, devleti çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek için inkılaplar yapıldı:
-Medeni Kanun kabul edildi.
-Hukuk laikleşti, Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı.
-Medreseler kaldırıldı.
-Harf inkılabı yapılarak Latin alfabesi kabul edildi.
-Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı.
-Saat, takvim, ölçülerde ve kıyafette Batı dünyasına uyuldu.
-Şapka kanunu kabul edildi.
(Bu icraatlarda, Atatürkçülüğün temel ilkeleri (cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, inkılapçılık, laiklik, devletçilik) yol gösterici kabul edilmiştir.)
*1931’de Türk Tarih Kurumu açıldı.
*1931’de Türk Ocakları kapatıldı.
*1932’de halkevleri açıldı.
*1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu.
*1934’te Kadınlara milletvekilliği seçme ve seçilme hakkı tanındı.
*Sonradan gerçekleşen 2. Dünya Savaşı da Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına yansımıştır.
*TBMM'de çok partili siyasal sisteme geçildi.
*1950’de Demokrat Parti yönetime geçti.
*27 Mayıs 1960'ta askeri darbeyle Demokrat Parti iktidarı sona erdirilmiştir.
*1974'te “Kıbrıs Barış Harekâtı” gerçekleşti.
*12 Eylül 1980'de askerî darbe gerçekleştirildi.
*1983 yılında KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ilan edildi.
*28 Şubat 1997 tarihinde Millî Güvenlik Kurulunun toplantısında bazı kararlar alınmış ve bu bir “darbe” olarak değerlendirilmiştir.


CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER

CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER
ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
(HİKÂYE-ROMAN)

GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
(TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI


İSLAMİYET ÖNCESİ (DESTAN DÖNEMİ)

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER  CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

  ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (HİKÂYE-ROMAN)  GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

  İçeriğe dön