DİVAN EDEBİYATINDA NESİR - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

DİVAN EDEBİYATINDA NESİR

EDEBİYAT > İSLÂMİ DÖNEM (DİN DÖNEMİ) > DİVAN EDEBİYATI / NESİR
DİVAN NESRİ'NİN GENEL ÖZELLİKLERİ:

*Divan edebiyatında nesir, şiirin gölgesinde kalmıştır; ikinci plandadır.
*Dil, konu ve tür yönünden Arap ve İran edebiyatlarının etkisindedir.
*Konu ve düşünceden çok, söyleyiş güzelliğine önem verilir.
*Dili yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklüdür.
*Söz sanatlarına ve mecazlara önem verilir.
*Cümleler uzundur. Paragraf düzeni yoktur.
*Cümlelere yerleştirilen secilerle (uyaklı sözlerle) şiirdekine benzer bir ahenk oluşturulmaya çalışılır.
*Noktalama işareti kullanılmaz.
*Türkçe cümle yapısına dokunulmamıştır. Cümlede özne-tümleç-yüklem dizisi korunmuştur.    
*Düzyazıda dini-ahlaki konular ağırlıklı olarak işlenir.
*Tarihi olaylar, gezi izlenimleri, toplumsal sorunlar, bireysel duygular gibi konuların da işlendiği olur.

Not:
Divan nesrinde iyi nesir yazarına Münşi, iyi nesir yazılarına İnşa, nesir yazılarının bir eserde toplanmasına Münşeat denir.


DİVAN EDEBİYATI NESİR ÇEŞİTLERİ:

SADE NESİR:
*Halk için yazılan sade anlatımlı nesirlerdir.
*Kolay anlaşılır olma esas alınmıştır.
*Halk için yazılan bu nesirlerde masal, efsane, öykü, destan; dinî ve tasavvufi konular anlatılır.
*Yabancı sözcük ve tamlama sayısı azdır.
*Anlaşılması güç söz sanatları yapılmaz.
*Genel olarak tefsir ve hadis kitapları, din ve tasavvuf kitapları, tarih, menakıpname ve destan niteliği taşıyan eserler sade nesirle yazılmıştır.

Sade nesir örnekleri:
Kul Mes’ut - Kelile ve Dimne Tercümesi
Mercimek Ahmed - Kabusname Tercümesi
Sehi Bey - Heşt Behişt adlı şuara tezkiresi
Seydi Ali Reis - Mir’atü’l-Memalik adlı gezi yazısı
Seydi Ali Reis - Kitabü’l Muhit adlı coğrafya kitabı
Evliya Çelebi -  Seyahatname’si
Erzurumlu Mustafa Darîr - Kitâb-ı Siyer-i Nebî
Peçevî – Peçevi Tarihi
Lâmiî - Nefâhâtü’l-Üns Tercümesi


ORTA NESİR:
*Sade ve süslü nesirin özelliklerini bir arada taşıyan nesir türüdür.
*Yer yer süslü nesrin niteliklerini taşımakla beraber anlatmak isteneni anlaşılır bir şekilde ortaya koyan nesirdir.
*Konuşma dilinden uzaklaşılmıştır.
*İçerik ön planda tutulur.
*Öğretmek amacıyla yazılan bilim ve kültür eserleri orta nesirle yazılmıştır.
*Ustalık göstermek amacı güdülmemesine, söz oyunlarına başvurulmamasına karşın dili, sade nesirden ağırdır.

Orta Nesir Örnekleri:
Naîmâ - Tarih
Kâtip Çelebi - Mîzânü’l-Hak
Selanikli Mustafa - Tarih
Kâtip Çelebi - Düstûrü’l-Amel
Koçi Bey - Risâle
Fuzûlî - Şikâyetnâme
Kâtip Çelebi - Tuhfetü’l-Kibâr fî Esfâr il-Bihâr


SÜSLÜ (SANATLI) NESİR:
*Düşüncenin, konu ve anlamın ikinci plana atıldığı, söz oyunlarıyla, sanatlarla yüklü, dili ağır nesirdir.
*Seciler (düzyazıda kafiye), söz ve anlam sanatları, bağlaçlarla uzayıp giden cümleler bu nesrin ayırıcı özelliğidir.
*Dili, yabancı söz ve tamlamalarla yüklüdür.
*Sanatçı, süslü nesirde ne kadar usta olduğunu gösterme amacını taşır.
*Dar bir çevre içinde kalmıştır.
*Daha çok, ahlak ve felsefe konularını işleyen süslü nesir, bazı mektuplarda da görülür.

Süslü Nesir Örnekleri:
Sinan Paşa - Tazarruname
Hoca Sadettin Efendi - Tâcü’t-Tevârîh
Nâbî - Tuhfetu’l-Harameyn
Veysi ve Nergisi’nin eserleri


TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI


İSLAMİYET ÖNCESİ (DESTAN DÖNEMİ)

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER  CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

  ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (HİKÂYE-ROMAN)  GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

  İçeriğe dön