HÜSEYİN SUAT YALÇIN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

HÜSEYİN SUAT YALÇIN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
HÜSEYİN SUAT YALÇIN: (1867-1942)
*Servet-i Fünûn dönemi şair ve yazarı, doktor.

*Hüseyin Cahit Yalçın'ın ağabeyidir.
*1867’de İstanbul’da doğmuştur.
*Eğitimi neticesinde doktor olmuştur.
*Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'ya geçerek Millî Mücadele'ye katılır.
*1921’de Yunus Nadi ile birlikte Kalem dergisini çıkarmıştır.
*1942’de vefat etmiştir.

*Hüseyin Suat, dönemin çoğu şairi gibi, başlangıçta Nedim, Fuzulî, Nabî gibi şairlerin etkisinde divan şiiri tarzında gazeller yazmıştır.
*Eski tarzda yazdığı şiirlerini ilk defa Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlar.
*Batı şiiriyle Paris’te tanışmıştır.
*1896 yılında Servet-i Fünûn dergisinde yazmaya başlar ve Edebiyat-ı Cedîde topluluğuna katılır.
*Servet-i Fünûn edebiyatına şiir, fıkra, oyun, mizah yazıları ve çevirileriyle katkı yapmıştır.
*Servet-i Fünun şairleri arasında lirik şiirleriyle tanınmıştır.
*Edebiyat-ı Cedide yıllarında genellikle aşk, tabiat ve ölüm gibi bireysel temaları işlemiştir.
*Bu tür şiirlerinin etkisiyle Hüseyin Suat, “melâl şairi” olarak tanınır.
*Edebiyat-ı Cedîde anlayışına uygun şiirlerini ilk kitabı olan Lâne-i Melâl’de toplamıştır.
*Şekil ve dil olarak kuşağının anlayışına uygun hareket etmiş; Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla dolu ağır, süslü bir dil kullanmıştır.
*İkinci Meşrûtiyet’in ilanını izleyen yıllarda, toplumsal ve tarihsel olayları konu edinen eserler vermeye başlar.
*Şiirde lirizmden 1908 sonrası uzaklaşır, yerine hiciv ve mizaha yönelir.
*"Gâve-i Zâlim", “Dehhak-i Zalim”, “Gâve-i Mazlum” takma adlarıyla sosyal ve siyasal hicivler yazar.
*1908 sonrasında daha sade bir dil kullandığı ve az da olsa hece vezniyle şiirler yazdığı görülür.
*Suat’ın 1908’den sonra ilgilendiği diğer bir alan da tiyatrodur.
*Dram ve komedi, mensur ve manzum olan bu piyesler, zamanlarına göre oldukça kuvvetli bir tekniğe sahiptir.
*Bu eserlerin bazılarını, o zamanki adı Darül-bedâyi olan “Şehir Tiyatrosu’nda” oynatmıştır.
*Genel anlamda nükteli, esprili bir dil yapısı vardır.
*Kurtuluş Savaşı ve sonrası yıllarda ulusal konulara da yer vermiştir.


HÜSEYİN SUAT YALÇIN'IN ESERLERİ:

Şiir: Lane-i Melal (Melal Yuvası), Gave Destanı (Mizahi Şiirler),
Hüseyin Suat Yalçın ve Şiirleri (Efzayiş Suat tarafından hazırlanmıştır).

Tiyatro: Kirli Çamaşırlar, Çürük Temel, Çifteli Mikroplar, Kayseri Gülleri, Ahirette Bir Gün (manzum oyun), Teyyare, Şehbâl yahut İstibdâdın Son Perdesi, Hülle, Devâ-yı Aşk, Yamalar, Harman Sonu, Küçük Kedi, Kundak Takımları, Sanat Vesikaları, Küçük Beyler, Çantada Keklik, Ballı Baba

İçeriğe dön