KİMYA ESKİ MÜFREDAT - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

KİMYA ESKİ MÜFREDAT

REHBERLİK > MÜFREDATLAR > DERS MÜFREDATLARI
Untitled 1
KİMYA MÜFREDATI (2018 ÖNCESİ)
9. SINIF
 
9.1. Ünite: Kimya Bilimi
1. Kimya nedir?
2. Kimya ne işe yarar?
3. Kimyanın sembolik dili   • Element-sembol  • Bileşik-formül
4. Güvenliğimiz ve Kimya
Ünite kavramları
• Simya • Kimya • Madde • Element • Bileşik • Sembol • Formül • Laboratuvarda güvenlik
9.2. Ünite: Atom ve Periyodik Sistem
1. Atom kavramının gelişimi • Kimyanın temel yasaları • Atom altı tanecikler
2. Bohr atom modeli
3. Periyodik sistem  • Periyodik özellikler
Ünite kavramları
• Atom • Model • Teori • Yasa • Elektron • Proton • Nötron • Absorbsiyon/Emisyon
• Periyodik sistem • Grup • Periyot • Metal • Ametal • Yarı metal • Atom yarıçapı
• İyonlaşma enerjisi  • Elektron ilgisi  • Elektronegatiflik
9.3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1. Kimyasal tür nedir?
2. Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması
3. Güçlü etkileşimler • İyonik bağ • Kovalent bağ • Metalik bağ
4. Zayıf etkileşimler • Van der Waals etkileşimleri • Hidrojen bağı
5. Fiziksel ve kimyasal değişimler • Tepkime denklemleri
Ünite kavramları
• Molekül  • İyon  • Kimyasal bağ  • Değerlik elektronu  • İyonik bağ  • Kovalent bağ
• Polar kovalent bağ  • Apolar kovalent bağ  • Metalik bağ  • Moleküller arası etkileşim
9.4. Ünite: Maddenin Hâlleri
1. Maddenin fiziksel hâlleri
2. Gazlar • Gaz yasaları  • Kinetik teori  • Atmosfer ve biz
3. Sıvılar • Yüzey gerilimi  • Viskozite  • Buharlaşma, kaynama ve yoğuşma
4. Katılar • Erime, donma ve süblimleşme/geri-süblimleşme  • Katı türleri
Ünite kavramları
• Kinetik Teori • İdeal gaz • Basınç • Hacim • Mutlak sıcaklık • Mol • Avogadro sayısı
• Genleşme • Yüzey gerilimi • Kılcallık • Akışkanlık • Viskozite • Buharlaşma/yoğuşma
• Buhar basıncı • Nem/bağıl nem • Kaynama • Erime/donma
• Süblimleşme/geri-süblimleşme • Kristal • Amorf
10. SINIF
 
10.1. Ünite: Asitler, Bazlar ve Tuzlar
1. Asitleri ve bazları tanıyalım
2. Asitlerin/bazların tepkimeleri
3. Hayatımızda asitler ve bazlar
4. Tuzlar
Ünite kavramları
• Asit  • Baz  • Tuz  • Nötralleşme  • İndikatör  • pH  • Aktif metal  • Soy metal
10.2. Ünite: Karışımlar
1. Homojen karışımlar • Çözünme olayı • Çözeltilerde derişim • Koligatif özellikler
2. Heterojen karışımlar
3. Karışımların ayrılması
Ünite kavramları
• Homojen karışım (çözelti) • Heterojen karışım • Adi karışım • Süspansiyon • Emülsiyon
• Çözünme • Çözücü • Çözünen • Derişim • ppm • Osmotik basınç • Koligatif özellik
• Süzme • Damıtma • Diyaliz • Faz oluşturma • Koagülasyon • İyon değiştirici
10.3. Ünite: Endüstride ve Canlılarda Enerji
1. Fosil yakıtlar
• Kömür Oluşumu  /  Kömürler ve çevre
• Petrol Oluşumu  /  Petrol Rafinasyonu  /  Petrol Bileşenleri
• Hidrokarbonlar  /  Alkanlar  /  Alkenler  /  Alkinler  /  Aromatik bileşikler
2. Temiz enerji kaynakları   • Bitkisel enerji kaynakları   • Diğer temiz enerji kaynakları
3. Canlılarda enerji  • Karbohidratlar   • Yağlar   • Proteinler
Ünite kavramları
• Kömür • Turba • Linyit • Taş kömürü • Antrasit • Hidrokarbon • Alkan • Alken •Alkin
• Alkol •Aromatik bileşik • Fermantasyon • Basit şeker • Aminoasit • Yağ • Yağ asidi
• Protein
10.4. Ünite: Kimya Her Yerde
1. Su ve hayat
2. Evde kimya  • Hazır gıdalar • Temizlik malzemeleri • Polimerler • Kozmetikler • İlaçlar
3. Okulda kimya  • Kırtasiye malzemeleri
4. Sanayide kimya • Gübreler • Yapı malzemeleri
5. Çevre kimyası • Hava-su-toprak kirliliği
Ünite kavramları
• Su döngüsü • Arıtım • Sert/yumuşak su • Koagülasyon • Aktif kömür
• İyon değiştirici reçine • Yüzey aktif madde • Polar uç • Apolar grup
• Monomer/-mer/polimer • Antimikrobiyal • Nemlendirici • Ağartıcı • Hijyen
• Azotlu/fosforlu/kompozit gübre • Makro-mikro besleyiciler
• Cam/porselen/seramik • Yağlı boya/su bazlı boya • Kirletici • Sera etkisi
• Küresel ısınma • Geri dönüşüm
11. SINIF
 
11.1. Ünite: Modern Atom Teorisi
1. Atomla ilgili düşünceler
2. Atomun kuantum modeli  • Orbital  • Kuantum sayıları • Elektron dizilimleri
3. Periyodik sistem ve elektron dizilimleri
4. Periyodik özellikler
5. Elementleri tanıyalım  • s-bloku  • p-bloku  • d- ve f-blokları
6. Yükseltgenme basamakları
7. Kimyanın sembolik dili ve adlandırma
Ünite kavramları
• Model • Atom • Işın • Spektrum • Dalga boyu • Frekans • Işık hızı • Genlik • Dalga sayısı
• Yörünge • Enerji düzeyi (katman) • Absorpsiyon • Emisyon • Fotoelektrik olay
• Siyah cisim ışıması • Orbital (dalga fonksiyonu) • Kuantum sayıları • Elektron dizilimi
• Periyodik sistem • İyonlaşma enerjisi • Elektronegatiflik • Elektron ilgisi
• Yükseltgenme basamağı
11.2. Ünite: Kimyasal Hesaplamalar
1. Mol kavramı
2. En basit formül ve molekül formülü
3. Kimyasal tepkimeler ve denklemler
4. Kimyasal hesaplamalar
Ünite kavramları
• Mol • Kimyasal tepkime • Yanma tepkimesi • Asit-baz tepkimesi
• Çözünme-çökelme tepkimesi • Redoks tepkimesi • Tepkime denklemleri
• Sınırlayıcı bileşen • En basit formül • Molekül formülü
11.3. Ünite: Gazlar
1. Gazların özellikleri
2. İdeal gaz yasası
3. Gazlarda kinetik teori • Difüzyon/efüzyon
4. Gerçek gazlar • Buharlaşma/yoğuşma
5. Gaz karışımları • Kısmı basınç
Ünite kavramları
• Basınç • Hacim • Mutlak sıcaklık • Model • Standart-normal şartlar • İdeal gaz
• Gerçek gaz •Difüzyon •Efüzyon •Faz diyagramı •Kritik sıcaklık •Kritik basınç
•Kısmı basınç •Doygun buhar basıncı
11.4. Ünite: Sıvı Çözeltiler
1. Çözücü çözünen etkileşimleri
2. Derişim birimleri
3. Koligatif özellikler
4. Çözünürlük
5. Çözünürlüğe etki eden faktörler
6. Ayırma ve saflaştırma teknikleri • Özütleme (ekstraksiyon) • Kristallendirme • Kromatografi
Ünite kavramları
• Dipol-dipol etkileşimleri • İyon-dipol etkileşimleri • Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri
• H-bağı • Çözünürlük • Kristallendirme • Özütleme • Kromatografi
11.5. Ünite: Kimya ve Enerji
1. Sistem ve çevre
2. Isı, mekanik iş ve iç enerji  • Isı ve sıcaklık (Termodinamiğin sıfırıncı yasası)
3. Termodinamiğin birinci yasası  • Sistemlerde entalpi değişimi
4. Entropi • Gibbs serbest enerjisi ve istemlilik (Termodinamiğin ikinci yasası)
5. Termodinamiğin üçüncü yasası
Ünite kavramları
• Termodinamik • Çevre • Sistem • İç enerji • Isı • Sıcaklık • Mekanik iş • Entalpi
• Standart oluşum entalpisi • Tepkime entalpisi • Ekzotermik tepkime
• Endotermik tepkime • Entropi • Standart (mutlak) entropi
• İstemlilik/Gibbs serbest enerjisi
11.6. Ünite: Tepkimelerde Hız ve Denge
1. Maddeler nasıl tepkimeye girer?
2. Tepkime hızları
3. Tepkime hızını etkileyen faktörler
4. Kimyasal denge
5. Dengeyi etkileyen faktörler
6. Sulu çözelti dengeleri  • Suyun oto-iyonizasyonu ve pH  
• Asit-baz dengeleri   /   kuvvetli / zayıf asitler-bazlar
• Tampon çözeltiler   • Tuz çözeltilerinde asitlik-bazlık  • Titrasyon
• Sulu ortamlarda çözünme, çökelme ve kompleksleşme dengeleri
/Çözünme-çökelme dengeleri
/Kompleks oluşma-ayrışma dengeleri
Ünite kavramları
• Anlık tepkime hızı • Ortalama tepkime hızı • Hız sabiti • Aktivasyon enerjisi • Katalizör
• İnhibitör • Kimyasal denge • Denge sabiti • Le Chatelier ilkesi • Oto-iyonizasyon
• pH/pOH • Brönsted-Lowry asidi/bazı • Asit-baz çifti • Kuvvetli asit/baz • Zayıf asit/baz
• Asitlik/bazlık sabiti • Tampon çözelti • Titrasyon • İndikatör • Eşdeğerlik noktası
• Çözünürlük çarpımı • Lewis asidi/bazı • Kompleks • Çökelme tepkimesi
12. SINIF
 
12.1. Ünite: Kimya ve Elektrik
1. İndirgenme-yükseltgenme tepkimelerinde istemlilik ve elektrik akımı
2. Elektrotlar ve elektrokimyasal hücreler
3. Ne neyi yükseltger/indirger?
4. Kimyasallardan elektrik üretimi  • Galvanik piller   • Lityum pilleri   • Aküler
5. Elektroliz   • Faraday yasaları   • Elektroliz örnekleri
6. Korozyon
Ünite kavramları
• İndirgenme • Yükseltgenme • Elektrot • Katot • Anot • Elektrolit • Tuz köprüsü
• Standart elektrot potansiyeli • Metallerin aktiflik sırası • Yarı hücre • Galvanik hücre
• Elektrolitik hücre • Elektroliz • Korozyon • Katodik koruma • Metal kaplamacılık
• Faraday sabiti • Elektrik yükü
12.2. Ünite: Karbon Kimyasına Giriş
1. Anorganik ve organik bileşikler
2. Doğada karbon
3. Lewis formülleri
4. Hibritleşme-Molekül geometrileri  • Çoklu bağlar
5. Fonksiyonel gruplar
6. İzomerlik
Ünite kavramları
• Anorganik bileşik • Organik bileşik • Elmas • Grafit • Hibritleşme  • (sigma) bağı
• (pi) bağı • Molekül geometrisi • Fonksiyonel grup • Zincir yapılı bileşikler • Halkalı yapılar • İzomerlik • Yapısal izomerlik
12.3. Ünite: Organik Bileşikler
1. Hidrokarbonlar  • Alkanlar   • Alkenler   • Alkinler   • Aromatik bileşikler
2. Alkoller
3. Eterler
4. Aminler
5. Karbonil bileşikleri  • Aldehitler ve ketonlar
6. Karboksilik asitler
7. Karboksilik asit türevleri  • Esterler  • Amidler
8. Çok fonksiyonlu bileşikler  • Aminoasitler  • Karbohidratlar
Ünite kavramları
• Hidrokarbon • Alifatik bileşik • Alkan • Alken • Alkin • Aromatik bileşik • Alkol
• Alkil halojenür • Eter • Amin • Aldehit • Keton • Karboksilik asit • Ester • Yağ • Yağ asidi • Amid • Asit klorür • Aminoasit  • Karbohidrat
12.4. Ünite: Hayatımızda Kimya
1. Petrol rafinasyonu
2. Yağ üretimi
3. Margarinler
4. Yüzey aktif maddeler
5. Polimerler
6. Biyomoleküller
Ünite kavramları
• Ham petrol • Rafinasyon • Oktan sayısı • Margarin • Hidrojenasyon • Yüzey aktif madde
• Monomer/polimer • Denatürasyon • Hidroliz • Sakkarit/polisakkarit
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön