KİMYA YENİ MÜFREDAT - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

KİMYA YENİ MÜFREDAT

REHBERLİK > MÜFREDATLAR > DERS MÜFREDATLARI
Untitled 1
YENİ KİMYA MÜFREDATI 
9. SINIF
 
9.1. Ünite: Kimya Bilimi
(bileşik, bilim insanı, element, formül, kimya, laboratuvarda güvenlik, madde, sembol, simya)
9.1.1. Simyadan Kimyaya
9.1.2. Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
9.1.3. Kimyanın Sembolik Dili
9.1.4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
9.2. Ünite: Atom ve Periyodik Sistem
(absorbsiyon (soğurma), ametal, atom, atom modeli, atom yarıçapı, elektron ilgisi, elektron, elektronegatiflik, emisyon (yayma), grup, iyon, iyonlaşma enerjisi, izobar, izoelektronik, izoton, izotop, metal, nötron, periyodik sistem, periyot, proton, teori, yarı metal)
9.2.1. Atom Modelleri
9.2.2. Atomun Yapısı
9.2.3. Periyodik Sistem
9.3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
(apolar kovalent bağ, bağ enerjisi, değerlik elektronu, hidrojen bağı, iyon, iyonik bağ,
kimyasal bağ, kovalent bağ, metalik bağ, molekül, moleküller arası etkileşim, polar kovalent bağ)
9.3.1. Kimyasal Tür
9.3.2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
9.3.3. Güçlü Etkileşimler
9.3.4. Zayıf Etkileşimler
9.3.5. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
9.4. Ünite: Maddenin Hâlleri
(akışkanlık, Avogadro sayısı, bağıl nem, basınç, buhar basıncı, buharlaşma, donma, erime, genleşme, hacim, kaynama, kırağılaşma (geri süblimleşme), mol, mutlak sıcaklık, nem, plazma, süblimleşme, viskozite, yoğuşma)
9.4.1. Maddenin Fiziksel Hâlleri
9.4.2. Katılar
9.4.3. Sıvılar
9.4.4. Gazlar
9.4.5. Plazma
9.5. Ünite: Doğa ve Kimya
(kimyasal kirletici, kirlilik, küresel ısınma, sera etkisi, sert/yumuşak su)
9.5.1. Su ve Hayat
9.5.2. Çevre Kimyası
10. SINIF
 
10.1. Ünite: Kimyanın Temel Kanunları Ve Kimyasal Hesaplamalar
(analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim)
10.1.1. Kimyanın Temel Kanunları
10.1.2. Mol Kavramı
10.1.3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
10.1.4. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
10.2. Ünite: Karışımlar
(adi karışım, aerosol, çözücü, çözünen, çözünme, damıtma, derişim, diyaliz, emülsiyon,
heterojen karışım, homojen karışım (çözelti), koligatif özellik, kolloid, kristallendirme, özütleme (ekstraksiyon), ppm, süspansiyon, süzme, yüzdürme (flotasyon))
10.2.1. Homojen ve Heterojen Karışımlar
10.2.2. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
 
10.3. Ünite: Asitler, Bazlar ve Tuzlar
(aktif metal, amfoter metal, asit, baz, indikatör, nötralleşme, pH/pOH, soy metal, tuz, yarı soy metal)
10.3.1. Asitler ve Bazlar
10.3.2. Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
10.3.3. Hayatımızda Asitler ve Bazlar
10.3.4. Tuzlar
10.4. Ünite: Kimya Her Yerde
(ağartıcı, apolar grup, mer/monomer/polimer, polar uç, yüzey aktif madde, hijyen, organik gıda, geri dönüşüm)
10.4.1. Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
10.4.2. Gıdalar
11. SINIF
 
11.1. Ünite: Modern Atom Teorisi
(atom, atom modeli, Aufbau Prensibi, değerlik elektronu, değerlik orbital, elektron dizilimi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, enerji düzeyi (katman), Hund Kuralı, iyonlaşma enerjisi, kuantum sayıları, küresel simetri, orbital (dalga fonksiyonu), Pauli İlkesi, periyodik sistem, teori, yörünge, yükseltgenme basamağı)
11.1.1. Atomun Kuantum Modeli
11.1.2. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
11.1.3. Periyodik Özellikler
11.1.4. Elementleri Tanıyalım
11.1.5. Yükseltgenme Basamakları
11.2. Ünite: Gazlar
(basınç, difüzyon, doygun buhar basıncı, efüzyon, faz diyagramı, hacim, ideal gaz, gerçek gaz, kısmi basınç, kritik basınç, kritik sıcaklık, mutlak sıcaklık, standart-normal şartlar)
11.2.1. Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
11.2.2. İdeal Gaz Yasası
11.2.3. Gazlarda Kinetik Teori
11.2.4. Gaz Karışımları
11.2.5. Gerçek Gazlar
11.3. Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
(çözünürlük, dipol-dipol etkileşimleri, dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri, hidrojen bağı, indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri, iyon-indüklenmiş dipol etkileşimleri, molalite, molarite)
11.3.1. Çözücü Çözünen Etkileşimleri
11.3.2. Derişim Birimleri
11.3.3. Koligatif Özellikler
11.3.4. Çözünürlük
11.3.5. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
11.4. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Enerji
(bağ enerjisi, ekzotermik tepkime, endotermik tepkime, entalpi, Hess Yasası,
standart oluşum entalpisi, tepkime entalpisi)
11.4.1. Tepkimelerde Isı Değişimi
11.4.2. Oluşum Entalpisi
11.4.3. Bağ Enerjileri
11.4.4. Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
11.5. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Hız
(aktivasyon enerjisi, hız sabiti, inhibitör, katalizör, ortalama tepkime hızı)
11.5.1. Tepkime Hızları
11.5.2. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
11.6. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Denge
11.6.1. Kimyasal Denge
11.6.2. Dengeyi Etkileyen Faktörler
11.6.3. Sulu Çözelti Dengeleri
12. SINIF
 
12.1. Ünite: Kimya ve Elektrik
(anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme)
12.1.1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
12.1.2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
12.1.3. Elektrot Potansiyelleri
12.1.4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi
12.1.5. Elektroliz
12.1.6. Korozyon
12.2. Ünite: Karbon Kimyasına Giriş
(anorganik bileşik, basit formül, elmas, grafit, hibritleşme, molekül formülü, molekül geometrisi, organik bileşik, yapı formülü, (pi) bağı, (sigma) bağı)
12.2.1. Anorganik ve Organik Bileşikler
12.2.2. Basit Formül ve Molekül Formülü
12.2.3. Doğada Karbon
12.2.4. Lewis Formülleri
12.2.5. Hibritleşme-Molekül Geometrileri
12.3. Ünite: Organik Bileşikler
(aldehit, alifatik bileşik, alkan, alken, alkil halojenür, alkin, alkol, aromatik bileşik, ester, eter, fonksiyonel grup, halkalı yapılar, hidrokarbon, izomerlik, karboksilik asit, keton, yağ asidi, yapısal izomerlik, zincir yapılı bileşikler)
12.3.1. Hidrokarbonlar
12.3.2. Fonksiyonel Gruplar
12.3.3. Alkoller
12.3.4. Eterler
12.3.5. Karbonil Bileşikleri
12.3.6. Karboksilik Asitler
12.3.7. Esterler
12.4. Ünite: Enerji Kaynakları Ve Bilimsel Gelişmeler
(biyokütle, doğal gaz, fosil yakıt, ham petrol, jeotermal, kömür, nanoteknoloji, sürdürülebilirlik)
12.4.1. Fosil Yakıtlar
12.4.2. Alternatif Enerji Kaynakları
12.4.3. Sürdürülebilirlik
12.4.4. Nanoteknoloji
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön