KİMYA YKS KONULARI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

KİMYA YKS KONULARI

REHBERLİK > TÜM DERSLERİN YKS KONULARI > YKS KONULARI
2021 KİMYA YKS (TYT-AYT) KONULARI:

KİMYA BİLİMİ:
bileşik, bilim insanı, element, formül, kimya, laboratuvarda güvenlik, madde, sembol, simya

1-Simyadan Kimyaya
2-Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
3-Kimyanın Sembolik Dili
4-Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği


ATOM VE PERİYODİK SİSTEM:
absorbsiyon (soğurma), ametal, atom, atom modeli, atom yarıçapı, elektron ilgisi, elektron, elektronegatiflik, emisyon (yayma), grup, iyon, iyonlaşma enerjisi, izobar, izoelektronik, izoton, izotop, metal, nötron, periyodik sistem, periyot, proton, teori, yarı metal

1-Atom Modelleri
2-Atomun Yapısı
3-Periyodik Sistem


KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER:
apolar kovalent bağ, bağ enerjisi, değerlik elektronu, hidrojen bağı, iyon, iyonik bağ,
kimyasal bağ, kovalent bağ, metalik bağ, molekül, moleküller arası etkileşim, polar kovalent bağ

1-Kimyasal Tür
2-Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
3-Güçlü Etkileşimler
4-Zayıf Etkileşimler
5-Fiziksel ve Kimyasal Değişimler


MADDENİN HÂLLERİ:
akışkanlık, Avogadro sayısı, bağıl nem, basınç, buhar basıncı, buharlaşma, donma, erime, genleşme, hacim, kaynama, kırağılaşma (geri süblimleşme), mol, mutlak sıcaklık, nem, plazma, süblimleşme, viskozite, yoğuşma

1-Maddenin Fiziksel Hâlleri
2-Katılar
3-Sıvılar
4-Gazlar
5-Plazma


DOĞA VE KİMYA:
kimyasal kirletici, kirlilik, küresel ısınma, sera etkisi, sert/yumuşak su

1-Su ve Hayat
2-Çevre Kimyası


KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR:
analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim

1-Kimyanın Temel Kanunları
2-Mol Kavramı
3-Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
4-Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar


KARIŞIMLAR:
adi karışım, aerosol, çözücü, çözünen, çözünme, damıtma, derişim, diyaliz, emülsiyon, heterojen karışım, homojen karışım (çözelti), koligatif özellik, kolloid, kristallendirme, özütleme (ekstraksiyon), ppm, süspansiyon, süzme, yüzdürme (flotasyon)

1-Homojen ve Heterojen Karışımlar
2. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri


ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR:
aktif metal, amfoter metal, asit, baz, indikatör, nötralleşme, pH/pOH, soy metal, tuz, yarı soy metal

1-Asitler ve Bazlar
2-Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
3-Hayatımızda Asitler ve Bazlar
4-Tuzlar


KİMYA HER YERDE:
ağartıcı, apolar grup, mer/monomer/polimer, polar uç, yüzey aktif madde, hijyen, organik gıda, geri dönüşüm

1-Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
2-Gıdalar


MODERN ATOM TEORİSİ:
atom, atom modeli, Aufbau Prensibi, değerlik elektronu, değerlik orbital, elektron dizilimi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, enerji düzeyi (katman), Hund Kuralı, iyonlaşma enerjisi, kuantum sayıları, küresel simetri, orbital (dalga fonksiyonu), Pauli İlkesi, periyodik sistem, teori, yörünge, yükseltgenme basamağı

1. Atomun Kuantum Modeli
2. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
3. Periyodik Özellikler
4. Elementleri Tanıyalım
5. Yükseltgenme Basamakları


GAZLAR:
basınç, difüzyon, doygun buhar basıncı, efüzyon, faz diyagramı, hacim, ideal gaz, gerçek gaz, kısmi basınç, kritik basınç, kritik sıcaklık, mutlak sıcaklık, standart-normal şartlar

1-Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
2-İdeal Gaz Yasası
3-Gazlarda Kinetik Teori
4-Gaz Karışımları
5-Gerçek Gazlar


SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK:
çözünürlük, dipol-dipol etkileşimleri, dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri, hidrojen bağı, indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri, iyon-indüklenmiş dipol etkileşimleri, molalite, molarite

1-Çözücü Çözünen Etkileşimleri
2-Derişim Birimleri
3-Koligatif Özellikler
4-Çözünürlük
5-Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler


KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ:
bağ enerjisi, ekzotermik tepkime, endotermik tepkime, entalpi, Hess Yasası, standart oluşum entalpisi, tepkime entalpisi

1-Tepkimelerde Isı Değişimi
2-Oluşum Entalpisi
3-Bağ Enerjileri
4-Tepkime Isılarının Toplanabilirliği


KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ:
aktivasyon enerjisi, hız sabiti, inhibitör, katalizör, ortalama tepkime hızı

1-Tepkime Hızları
2-Tepkime Hızını Etkileyen FaktörlerKİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE:
asit-baz çifti, asitlik/bazlık sabiti, Brönsted-Lowry asidi/bazı, çökelme tepkimesi, çözünürlük çarpımı, denge sabiti, eşdeğerlik noktası, indikatör, kimyasal denge, kuvvetli asit/baz, Le Chatelier İlkesi, oto-iyonizasyon, pH/pOH, tampon çözelti, titrasyon, zayıf asit/baz

1-Kimyasal Denge
2-Dengeyi Etkileyen Faktörler
3-Sulu Çözelti Dengeleri


KİMYA VE ELEKTRİK:
anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme

1-İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
2-Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
3-Elektrot Potansiyelleri
4-Kimyasallardan Elektrik Üretimi
5-Elektroliz
6-Korozyon


KARBON KİMYASINA GİRİŞ:
anorganik bileşik, basit formül, elmas, grafit, hibritleşme, molekül formülü, molekül geometrisi, organik bileşik, yapı formülü, π (pi) bağı, σ (sigma) bağı

1-Anorganik ve Organik Bileşikler
2-Basit Formül ve Molekül Formülü
3-Doğada Karbon
4-Lewis Formülleri
5-Hibritleşme-Molekül Geometrileri


ORGANİK BİLEŞİKLER:
aldehit, alifatik bileşik, alkan, alken, alkil halojenür, alkin, alkol, aromatik bileşik, ester, eter, fonksiyonel grup, halkalı yapılar, hidrokarbon, izomerlik, karboksilik asit, keton, yağ asidi, yapısal izomerlik, zincir yapılı bileşikler

1-Hidrokarbonlar
2-Fonksiyonel Gruplar
3-Alkoller
4-Eterler
5-Karbonil Bileşikleri
6. Karboksilik Asitler
7. Esterler


ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER:
biyokütle, doğal gaz, fosil yakıt, ham petrol, jeotermal, kömür, nanoteknoloji, sürdürülebilirlik

1-Fosil Yakıtlar
2-Alternatif Enerji Kaynakları
3-Sürdürülebilirlik
4-Nanoteknoloji


İçeriğe dön