KİMYA YKS KONULARI - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

KİMYA YKS KONULARI

REHBERLİK > TÜM DERSLERİN YKS KONULARI > YKS KONULARI

2019 KİMYA YKS (TYT-AYT) KONULARI:

KİMYA BİLİMİ
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
Kimyanın sembolik dili
Güvenliğimiz ve Kimya
"Madde, Element, Bileşik Sembol, Formül, Kimya, Laboratuvarda güvenlik"

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Atom Modelleri
Atom Yapısı
Periyodik sistem
"absorbsiyon (soğurma), ametal, atom, atom modeli, atom yarıçapı, elektron ilgisi, elektron, elektronegatiflik, emisyon (yayma), grup, iyonlaşma enerjisi, metal, periyot,  teori, yarı metal"

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Kimyasal tür
Etkileşimlerin sınıflandırılması
Güçlü-Zayıf etkileşimler
Fiziksel ve kimyasal değişim
"apolar kovalent bağ, değerlik elektronu, hidrojen bağı, iyon, iyonik bağ, kimyasal bağ, kovalent bağ, metalik bağ, molekül, moleküller arası etkileşim, polar kovalent bağ"

MADDENİN HALLERİ
Maddenin fiziksel hâlleri
Katılar
Sıvılar
Gazlar
"akışkanlık, Avogadro sayısı, bağıl nem, basınç, buhar basıncı, buharlaşma, donma, erime, genleşme, hacim, kaynama, kırağılaşma (geri süblimleşme), mol, mutlak sıcaklık, nem, süblimleşme, viskozite, yoğuşma"

KARIŞIMLAR
Homojen karışımlar
Heterojen karışımlar
Karışımların ayrılması
"adi karışım, çözücü, çözünen, çözünme, damıtma, derişim, diyaliz, emülsiyon, heterojen karışım, homojen karışım (çözelti), koligatif özellik, ppm, süspansiyon, süzme"

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR
Asitleri ve bazları tanıyalım
Asitlerin/bazların tepkimeleri
Hayatımızda asitler ve bazlar
Tuzlar
"aktif metal, asit, baz, indikatör, nötralleşme, pH, soy metal, tuz"

KİMYA HER YERDE
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
"ağartıcı, apolar grup, mer/monomer/polimer, polar uç, yüzey aktif madde, hijyen, geri dönüşüm"

MODERN ATOM TEORİSİ
Atomun kuantum modeli
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri
Periyodik özellikler
Elementleri tanıyalım
Yükseltgenme basamakları
"atom, atom modeli, elektron dizilimi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, enerji düzeyi (katman), iyonlaşma enerjisi, kuantum sayıları, orbital (dalga fonksiyonu), periyodik sistem, yörünge, yükseltgenme basamağı"

GAZLAR
Gazların özellikleri
Gaz Yasaları
İdeal gaz yasası
Gazlarda kinetik teori
Gaz karışımları
Gerçek gazlar
"basınç, difüzyon, doygun buhar basıncı, efüzyon, faz diyagramı, hacim, ideal gaz, gerçek gaz, kısmi basınç, kritik basınç, kritik sıcaklık, mutlak sıcaklık, standart-normal şartlar"

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK
Çözücü çözünen etkileşimleri
Derişim birimleri
Koligatif özellikler
Çözünürlük
Çözünürlüğe etki eden faktörler
"çözünürlük, dipol-dipol etkileşimleri, dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri, hidrojen bağı,  iyon-dipol etkileşimleri"

KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ
Tepkimelerde Isı Değişimi
Oluşum Entalpisi
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
"ekzotermik tepkime, endotermik tepkime, entalpi, standart oluşum entalpisi, tepkime entalpisi, Hess Yasası"

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
Tepkime hızları
Tepkime hızını etkileyen faktörler
"aktivasyon enerjisi, hız sabiti, inhibitör, katalizör, ortalama tepkime hızı"

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
Kimyasal denge
Dengeyi etkileyen faktörler
Sulu çözelti dengeleri
"asit-baz çifti, asitlik/bazlık sabiti, Brönsted-Lowry asidi/bazı, çözünürlük çarpımı, denge sabiti, eşdeğerlik noktası, indikatör, kimyasal denge, kuvvetli asit/baz, Le Chatelier İlkesi, oto-iyonizasyon, pH/pOH, tampon çözelti, titrasyon, zayıf asit/baz"

KİMYA VE ELEKTRİK
İndirgenme-yükseltgenme tepkimelerinde elektrik akımı
Elektrotlar ve elektrokimyasal hücreler
Elektrot Potansiyelleri
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
Elektroliz
Korozyon
"anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti,
galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme"

KARBON KİMYASINA GİRİŞ
Anorganik ve organik bileşikler
Doğada karbon
Lewis formülleri
Hibritleşme-Molekül geometrileri
"anorganik bileşik,  elmas, grafit, hibritleşme, molekül geometrisi, organik bileşik,  (pi) bağı, (sigma) bağı"

ORGANİK BİLEŞİKLER
Hidrokarbonlar
Fonksiyonel Gruplar
Alkoller
Eterler
Karbonil bileşikleri
Karboksilik asitler
Esterler
"aldehit, alifatik bileşik, alkan, alken, alkil halojenür, alkin, alkol, aromatik bileşik, ester, eter, hidrokarbon, karboksilik asit, keton, yağ asidi"

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön