LİSE 2 / 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

LİSE 2 / 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

SINIFLAR > LİSE 2
10. SINIF ÜNİTE ve KONULARI


1. ÜNİTE: GİRİŞ


OKUMA
>Edebiyatın Tarih ve Din İle İlişkisi

>Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri

>Sanatçı:
-Mehmet Fuat Köprülü
-Bilal Kemikli
-Kemal Yavuz

>Eser:
-Türk Edebiyatı Tarihi (Mehmet Fuat Köprülü)
-Türk-İslam Edebiyatı (Bilal Kemikli)
-Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri (Kemal Yavuz)


YAZMA


>Uygulama
(Yazım Konuları: Yazının Gelişimi, Türk Yazı Sanatı, Alfabeler)


SÖZLÜ İLETİŞİM

(Konuşma Konuları: Hat Sanatı, Yazı Tipleri/ Karakterleri, Kâğıt, Kitap, Kütüphane)  


DİL BİLGİSİ-----------------------------------------


2. ÜNİTE: HİKÂYEOKUMA


(Destan Tipi-Aşk Temalı)
(Hz. Ali Cenknameleri)

(Yusuf U Züleyha, Ashab-ı Kehf)
>Sanatçı:
-Fuzuli
-Samipaşazâde Sezai
-Ömer Seyfettin
(Muharrem Ergin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Mustafa Kutlu)

>Eser:
-Dede Korkut Kitabı (Muharrem Ergin)
-Kerem İle Aslı
-Rehine (Friedrich von Schiller)
-Hayber Kalesi Cengi / Hz. Ali Cenknameleri
-Leyla Vü Mecnun (Fuzuli)
-Küçük Şeyler (Samipaşazâde Sezai)
-Yüksek Ökçeler (Ömer Seyfettin)
-Ceviz (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
-Eskici (Refik Halit Karay)


YAZMA


>Yazılan Metinleri Sergileme
(Sınıf Panosu, Okul Panosu, Dergi, Gazete, Sosyal Medya Vb.)  


SÖZLÜ İLETİŞİM

>Hikâyeden Uyarlanmış Bir Film İzleme

>Filme Konu Olan Hikâye Okuma
(Ömer Seyfettin’in “Pembe İncili Kaftan”, Mustafa Kutlu’nun “Uzun Hikâye” Adlı Eserleri Gibi).


DİL BİLGİSİ
-----------------------------------------


3. ÜNİTE: ŞİİR


OKUMA(Düz, Kesik ve Yedekli Mâni)  
>Sanatçı:
-Yusuf Has Hâcip
-Kaşgarlı Mahmut
-Edip Ahmet Yüknekî
-Hoca Ahmet Yesevî
-Yunus Emre
-Kaygusuz Abdal
-Karacaoğlan
-Bâkî
-Nef’î
-Nedim
(Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Kutsi Tecer, Cahit Sıtkı Tarancı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Haşim, Fuzûlî, Köroğlu, Nâbi, Süleyman Çelebi, Hoca Dehhânî )

>Eser:
-Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hâcip)
-Divanu Lugati’t-Türk (Kaşgarlı Mahmut)
-Atabetü’l-Hakâyık (Edip Ahmet Yüknekî)
-Divân-ı Hikmet (Hoca Ahmet Yesevî)


YAZMA
>Mâni ve Koşma Yazma
>Sergileme
(Sınıf Panosu, Okul Panosu, Dergi, Gazete, Sosyal Medya Vb.)


SÖZLÜ İLETİŞİM

>"Mâni" Derleme

(Halk Şiiri Nazım Biçimlerinden Koşma, Semai, Varsağı, Destan, Türkü, Mâni, İlahi, Nefes vb.)
(Divan Şiiri Nazım Biçimlerinden Gazel, Kaside, Şarkı, Rubai, Terkibibent vb.)  


DİL BİLGİSİ
-----------------------------------------


4. ÜNİTE: DESTAN/EFSANE


OKUMA


>Sanatçı:
-Homeros
-Fazıl Hüsnü Dağlarca
(Ceyhun Atuf Kansu, Cahit Külebi)

>Eser:
-İlyada (Homeros)
-Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi
-Oğuz Kağan Destanı
-Battal Gazi Destanı
-Hıdırellez Efsanesi
-Üç Şehitler Destanı (Fazıl Hüsnü Dağlarca)
-Sakarya Meydan Savaşı (Ceyhun Atuf Kansu)
-Büyük ve Küçük Ağrı Efsanesi
-Ergenekon Destanı
-Atatürk Kurtuluş Savaşında (Cahit Külebi)


YAZMA
>Efsane Derleme ve Yazıya Geçirme
(Konular: Çevredeki Varlıklar, Mekânlar, Tarihî Olaylar, Tabiat Olayları ve İnanışlar ilgili efsaneler)
>Yazdıklarını Sergileme
(Sınıf Panosu, Okul Panosu, Dergi, Gazete, Sosyal Medya vb.)


SÖZLÜ İLETİŞİM
>Derleyip Yazılan Efsanelerin Sınıfta Sunulması


DİL BİLGİSİ
-----------------------------------------


5. ÜNİTE: ROMAN


OKUMA>Sanatçı:
-Victor Hugo
-Ahmed Midhat Efendi
-Halit Ziya Uşaklıgil
-Halide Edip Adıvar
(Recaizade Mahmut Ekrem, Mehmet Rauf, Refik Halit Karay, Peyami Safa, Namık Kemal, Tarık Buğra, Ömer Seyfettin)

>Eser:
-Notre Dame’ın Kamburu (Victor Hugo)
-Felâtun Bey ile Râkım Efendi (Ahmed Midhat Efendi)
-Araba Sevdası (Recaizade Mahmut Ekrem)
-Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil)
-Eylül (Mehmet Rauf)
-Ateşten Gömlek (Halide Edip Adıvar)
-Aşk-ı Memnu (Halit Ziya Uşaklıgil)
-Bugünün Saraylısı (Refik Halit Karay)
-Yalnızız (Peyami Safa)
-Cezmi (Namık Kemal)
-Osmancık (Tarık Buğra)
-Efruz Bey (Ömer Seyfettin)


YAZMA
>Romanın Sonucunu Değiştirerek Yazma
>Romandaki Olay Örgüsünü Hikâye Formunda Yazma
>Romanın Bir Kesitini Diyalog Hâlinde Yazma


SÖZLÜ İLETİŞİM
>Türk ve Dünya Edebiyatından Sinemaya Uyarlanmış Bir Romanın Filmini İzleme ve Yorumlama
(Victor Hugo’nun Sefiller’i, Alexandre Dumas’nın Monte Kristo Kontu, Reşat Nuri Güntekin’in Yaprak Dökümü, Halide Edip Adıvar’ın Vurun Kahpeye gibi)


DİL BİLGİSİ
-----------------------------------------


6. ÜNİTE: TİYATRO


OKUMA

>Sanatçı:
-İbrahim Şinasi
(Ünver Oral, Ahmet Kutsi Tecer, Haldun Taner, Moliere, Direktör Ali Bey)  

>Eser:
-Beş Ortaoyunu (Ünver Oral)
-Şair Evlenmesi (Şinasi)
-Koçyiğit Köroğlu (Ahmet Kutsi Tecer)
-Keşanlı Ali Destanı (Haldun Taner)
-Cimri (Moliere)
-Misafiri İstiskal (Direktör Ali Bey)


YAZMA
>Yazı Uygulaması
(Konular: Geleneksel Tiyatronun Eğlence Kültürümüzdeki Yeri, Osmanlı Toplumunun Bir Arada Yaşama Kültürü, İsimlerle Karakter Arasındaki İlişki, Yanlış Anlamalar ve Şive Taklitleri)


SÖZLÜ İLETİŞİM
>Meddah Oyunu Hazırlama ve Sunma
>Karagöz Oyunu İzleme


DİL BİLGİSİ
-----------------------------------------


7. ÜNİTE: ANI (HATIRA)OKUMA
>Anılar Yardımıyla Yazılmış Hikâye Ve Romanlar
(Ömer Seyfettin’in “Kaşağı”, “İlk Namaz”; Orhan Kemal’in “Sağ İç” hikâyeleri… Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” romanı gibi…)

>Sanatçı:
-Hüseyin Cahit Yalçın
-Falih Rıfkı Atay
(Oktay Akbal, Samim Kocagöz, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Abdülhak Şinasi Hisar)

>Eser:
-Edebiyat Anıları (Hüseyin Cahit Yalçın)
-Anı Değil Yaşam (Oktay Akbal)
-Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri (Falih Rıfkı Atay)
-Bu da Geçti Yahu (Samim Kocagöz)
-Gençlik ve Edebiyat Hatıraları (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
-Geçmiş Zaman Köşkleri (Abdülhak Şinasi Hisar)


YAZMA
>Anı Yazma


SÖZLÜ İLETİŞİM
>Hatıra Anlatma


DİL BİLGİSİ
-----------------------------------------


8. ÜNİTE: HABER METNİ


OKUMA(Sütun, Spot, Manşet, Tekzip, Sürmanşet, Asparagas, Muhabir vb.)


>Haber metinlerinin sanat metinlerine kaynaklık etmesi

>Haberden Yola Çıkılarak Yazılmış Eserler
(Dostoyevski’nin “Suç Ve Ceza”, Orhan Kemal’in “Vukuat Var” Adlı Eserleri vb.)


>Sanatçı:
(Dostoyevski, Orhan Kemal)

>Eser:
Suç Ve Ceza (Dostoyevski)
Vukuat Var (Orhan Kemal)


YAZMA
>Yaşanan veya Kurgulanan Bir Olayın Haber Metni Hâline Getirilmesi


SÖZLÜ İLETİŞİM


>Yazılan veya Seçilen Bir Haber Metininin, Haberin İçeriğini Yansıtacak Şekilde Sunulması


DİL BİLGİSİ
-----------------------------------------9. ÜNİTE: GEZİ YAZISI

OKUMA>Sanatçı:
Evliya Çelebi
Reşat Nuri Güntekin
Azra Erhat
(Ahmet Hamdi Tanpınar, Refik Halit Karay, Sait Faik Abasıyanık, Falih Rıfkı Atay, İsmail Habib Sevük)

>Eser:
Seyahatname (Evliya Çelebi)
Beş Şehir (Ahmet Hamdi Tanpınar)
Anadolu Notları (Reşat Nuri Güntekin)
Bursa Ovası’nda Yolculuk (Refik Halit Karay)
Sinağrit Baba (Sait Faik Abasıyanık)
Mavi Anadolu (Azra Erhat)
Bizim Akdeniz (Falih Rıfkı Atay)
Tuna'dan Batı'ya (İsmail Habib Sevük)


YAZMA

>Gezilen Bir Yer Hakkında Gezi Yazısı Yazma ve Yazıyı Görsel Unsurlarla Destekleme

SÖZLÜ İLETİŞİM
>Yazılan Gezi Yazılarının Sınıfta Sunulması


DİL BİLGİSİ


İçeriğe dön