MATEMATİK ESKİ MÜFREDAT - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

MATEMATİK ESKİ MÜFREDAT

REHBERLİK > MÜFREDATLAR > DERS MÜFREDATLARI
Untitled 1
MATEMATİK MÜFREDATI (2018 ÖNCESİ)
9. SINIF
 
SAYILAR VE CEBİR
9.1. KÜMELER 
9.1.1 Kümelerde Temel Kavramlar
(Küme, eleman, evrensel küme, boş küme, alt küme, sonlu küme, sonsuz küme, eşit kümeler)
9.1.2 Kümelerde İşlemler
(Birleşim, kesişim, fark, tümleme, ayrık kümeler, De Morgan kuralları, sıralı ikili,
kartezyen çarpım)
9.2 DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER 
9.2.1. Gerçek Sayılar
(Doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı, irrasyonel sayı, gerçek (reel) sayı)
9.2.2. Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
(Birinci dereceden denklem, eşitsizlik, mutlak değer, aralık, çözüm kümesi)
9.2.3. Üstlü İfade ve Denklemler
(Üstlü ifade, köklü ifade, rasyonel kuvvet)
9.2.4. Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Ugulamalar
(Oran, orantı, yüzde, denklem, eşitsizlik)
9.3. FONKSİYONLAR 
9.3.1. Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
(Fonksiyon, tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi, fonksiyonun grafiği,
sabit fonksiyon, birim fonksiyon, bire bir fonksiyon, örten fonksiyon, doğrusal
fonksiyon, yatay doğru testi, dikey (düşey) doğru testi)
GEOMETRİ
9.4. ÜÇGENLER
9.4.1. Üçgenlerin Eşliği
[Üçgen, açı, kenar, iç açı, dış açı, üçgen eşitsizliği, eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen, eşlik, Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.), Açı-Kenar-Açı (A.K.A.)]
9.4.2. Üçgenlerin Benzerliği
(Benzerlik, benzerlik oranı, Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.) ve Açı-Açı (A.A.), temel orantı teoremi)
9.4.3. Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
(Açıortay, iç açıortay, dış açıortay, kenarortay, yükseklik, diklik merkezi, orta dikme, ağırlık merkezi, iç teğet çember, dış teğet çember, çevrel çember)
9.4.4. Dik Üçgen ve Trigonometri
(Dik üçgen, Pisagor teoremi, birim çember, trigonometrik oranlar)
9.4.5. Üçgenin Alanı
(Alan, taban, yükseklik, sinüs teoremi)
9.5. VEKTÖRLER
9.5.1. Vektör Kavramı ve Vektörlerle İşlemler
(Vektör, vektörün doğrultusu, konum vektörü, vektörün uzunluğu, sıfır vektör,
birim vektör, vektörlerin toplamı)
VERİ, SAYMA ve OLASILIK
9.6. VERİ
9.6.1. Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
(Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer, açıklık, en büyük değer, en küçük değer, alt çeyrek, üst çeyrek, çeyrekler açıklığı, standart sapma)
9.6.2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi
(Veri, kesikli veri, sürekli veri, serpme grafiği, kutu grafiği)
9.7. OLASILIK
9.7.1. Basit Olayların Olasılıkları
(Örnek uzay, olay, deney, çıktı, ayrık olaylar, ayrık olmayan olaylar, bir olayın
tümleyeni, olasılık)
10. SINIF
 
VERİ, SAYMA ve OLASILIK
10.1. SAYMA
10.1.1 Sıralama ve Seçme
(Toplama prensibi, çarpma prensibi, faktöriyel, permütasyon, kombinasyon, Pascal özdeşliği, binom teoremi)
10.2. OLASILIK
10.2.1. Koşullu Olasılık
(Koşullu olasılık, bağımlı olay, bağımsız olay, bileşik olay)
SAYILAR ve CEBİR
10.3 FONKSİYONLARLA İŞLEMLER ve UYGULAMALARI 
10.3.1. Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri
(Öteleme, simetri, dönüşüm, tek fonksiyon, çift fonksiyon)
10.3.2. İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
(Bileşke fonksiyon, fonksiyonun tersi)
10.3.3. Fonksiyonlarla ilgili Uygulamalar
GEOMETRİ
10.4. ANALİTİK GEOMETRİ
10.4.1. Doğrunun Analitik İncelenmesi
(Analitik düzlem, iki nokta arasındaki uzaklık, doğrunun eğimi, eğim açısı,
iki doğrunun paralelliği, iki doğrunun dikliği)
10.5. DÖRTGENLER ve ÇOKGENLER
10.5.1. Dörtgenler ve Özellikleri
(Dışbükey dörtgen, içbükey dörtgen, köşegen, alan, çevre)
10.5.2. Özel Dörtgenler
(Yamuk, ikizkenar yamuk, dik yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, deltoid)
10.5.3. Çokgenler
(Çokgen)
SAYILAR ve CEBİR
10.6. İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM ve FONKSİYONLAR
10.6.1. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
(İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem, denklemin kökü, diskriminant,
sanal birim, karmaşık sayı, eşlenik)
10.6.2. İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
(İkinci dereceden fonksiyon, tepe noktası, parabol, simetri ekseni)
10.7. POLİNOMLAR
10.7.1. Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
(Polinom, polinomun derecesi, polinomun katsayıları, polinomun sabit terimi,
sabit polinom, sıfır polinomu, kalan teoremi, polinomun sıfırları)
10.7.2. Polinomlarda Çarpanlara Ayırma
(Polinomun çarpanları, özdeşlik, değişken değiştirme)
10.7.3. Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri
(Rasyonel ifade, polinom denklem, rasyonel denklem)
GEOMETRİ
10.8. ÇEMBER ve DAİRE
10.8.1. Çemberin Temel Elemanları
(Çember, merkez, yarıçap, çap, kiriş, teğet, kesen, yay)
10.8.2. Çemberde Açılar
(Merkez açı, çevre açı, iç açı, dış açı, teğet-kiriş açı)
10.8.3. Çemberde Teğet
(Teğet, teğet parçası)
10.8.4. Dairenin Çevresi ve Alanı
(Daire, daire dilimi)
10.9. GEOMETRİK CİSİMLER
10.9.1. Katı Cisimlerim Yüzey Alanları ve Hacimleri
(Dik prizma, piramit, dik piramit, dik dairesel silindir, dik dairesel koni, küre, ayrıt, yükseklik, ana doğru, yan yüz yüksekliği, tepe noktası, taban alanı, yüzey alanı, hacim)
11. SINIF (İLERİ DÜZEY)
 
SAYILAR ve CEBİR
İD.11.1. MANTIK
İD.11.1.1. Önermeler ve Bileşik Önermeler
(Önerme, bileşik önerme, önermenin değili, ve, veya, ya da bağlaçları, De Morgan kuralları, koşullu önerme, koşullu önermenin karşıtı, koşullu önermenin tersi, koşullu önermenin karşıt tersi, iki yönlü koşullu önerme (veya gerek ve yeter şart), totoloji, çelişki)
İD.11.1.2. Açık Önermeler ve İspat Teknikleri
(Açık önerme, her, bazı, tanım, aksiyom, teorem, hipotez, hüküm, ispat, tümevarım)
İD.11.2. MODÜLER ARİTMETİK
İD.11.2.1. Bölünebilme
(Bölünebilme, Öklit algoritması, modüler aritmetik)
İD.11.2.2. Modüler Aritmetikte İşlemler
(Modüler aritmetik)
İD.11.3. DENKLEM ve EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 
İD.11.3.1. Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü
(Doğrusal (lineer) denklem sistemi, yok etme yöntemi)
İD.11.3.2. İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri
(Değişken değiştirme, ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem, denklem sistemi)
İD.11.3.3. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
(İkinci dereceden eşitsizlik)
İD.11.3.4. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri
GEOMETRİ
İD.11.4. TRİGONOMETRİ
İD.11.4.1. Yönlü Açılar
(Yönlü açı, derece, radyan, birim çember, esas ölçü)
İD.11.4.2. Trigonometrik Fonksiyonlar
(Trigonometrik fonksiyonlar, periyod, periyodik fonksiyon,
ters trigonometrik fonksiyon)
İD.11.4.3. İki Açının Ölçüleri Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri
(Yarım açı formülleri, dönüşüm formülleri)
İD.11.4.4. Trigonometrik Denklemler
(Trigonometrik denklem)
SAYILAR ve CEBİR
İD.11.5. ÜSTEL ve LOGARİTMİK FONKSİYONLAR
İD.11.5.1. Üstel Fonksiyon
İD.11.5.2. Logaritma Fonksiyonu
(Logaritma fonksiyonu, doğal logaritma)
İD.11.5.3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler
(Üstel denklem, logaritmik denklem)
İD.11.6. DİZİLER
İD.11.6.1. Gerçek Sayı Dizileri
(Dizi, sonlu dizi, sabit dizi, aritmetik dizi, geometrik dizi, kare sayı, üçgen sayı,
Fibonacci dizisi)
GEOMETRİ
İD.11.7. DÖNÜŞÜMLER
İD.11.7.1. Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
(Dönüşüm, öteleme, dönme, yansıma)
İD.11.7.2. Öteleme, Yansıma, Dönme ve Bunların Bileşimlerini İçeren Uygulamalar
12. SINIF (İLERİ DÜZEY)
 
SAYILAR ve CEBİR
İD.12.1. TÜREV
İD.12.1.1. Limit ve Süreklilik
(Bir noktada limit, sağdan limit, soldan limit, süreklilik)
İD.12.1.2. Türev
(Değişim oranı, anlık değişim oranı, türev)
İD.12.1.3. Türevin Uygulamaları
(Bir fonksiyonun ekstremum noktaları, dönüm noktası, bükeylik, asimptot,
düşey asimptot, yatay asimptot)
İD.12.2. İNTEGRAL
İD.12.2.1. Belirli ve Belirsiz İntegral
(Riemann toplamı, integral, integral sabiti, belirli integral, belirsiz integral, kısmi integrasyon, basit kesirlere ayırma yöntemi, integral hesabın temel teoremi)
İD.12.2.2. Belirli İntegralin Uygulamaları
GEOMETRİ
İD.12.3. ANALİTİK GEOMETRİ
İD.12.3.1. Çemberin Analitik İncelenmesi
(Merkez, yarıçap, çemberin genel denklemi, çemberin standart denklemi, teğet, teğet denklemi, normal, normal denklemi)
İD.12.3.2. Elips, Hiperbol ve Parabolün Analitik İncelenmesi
(Elips, hiperbol, parabol, odak, doğrultman, asal eksen, yedek eksen, merkez)
İD.12.4. VEKTÖRLER
İD.12.4.1. Standart Birim Vektörler ve İç Çarpım
(Standart birim vektör, iki vektörün iç çarpımı, paralel vektörler,
dik vektörler izdüşüm, lineer bileşim)
İD.12.4.2. Bir Doğrunun Vektörel Denklemi
(Vektörel denklem, parametrik denklem, kartezyen denklem)
İD.12.4.3. Vektörlerle ilgili Uygulamalar
VERİ, SAYMA ve OLASILIK
İD.12.5. SAYMA
İD.12.5.1. Tekrarlı Permütasyon
(Tekrarlı diziliş (permütasyon))
İD.12.5.2. Dönel (Dairesel) Permütasyon
(Dönel (dairesel) permütasyon)
İD.12.6. OLASILIK
İD.12.6.1. Deneysel ve Teorik Olasılık
(Deneysel olasılık, teorik olasılık)
GEOMETRİ
İD.12.7. UZAY GEOMETRİ
İD.12.7.1. Uzayda Doğru ve Düzlem
(Temel diklik teoremi, üç dikme teoremi, izdüşüm, uzayda düzlem, uzayda doğru)
İD.12.7.2. Katı Cisimler
11. SINIF (TEMEL DÜZEY)
 
SAYILAR ve CEBİR 
TD.11.1. Sayı Dizileri 
TD.11.2. Bölünebilme
TD.11.3. Bilinçli Tüketici Aritmetiği
GEOMETRİ
TD.11.4. Ölçme
VERİ ve OLASILIK
TD.11.5. Veri Analizi
TD.11.6. Olasılık
12. SINIF (TEMEL DÜZEY)
 
SAYILAR ve CEBİR
TD.12.1. Grafiklerin ve Tabloların Yorumlanması
TD.12.2. Üstel Fonksiyonlar ve Uygulamalar
GEOMETRİ
TD.12.3. Ölçme
TD.12.4. Trigonometri ve Uygulamaları
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön