MATEMATİK YENİ MÜFREDAT - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

MATEMATİK YENİ MÜFREDAT

REHBERLİK > MÜFREDATLAR > DERS MÜFREDATLARI
Untitled 1
YENİ MATEMATİK MÜFREDATI 
9. SINIF (ALT ÖĞRENME ALANI)
 
SAYILAR VE CEBİR
9.1.MANTIK
9.1.1.Önermeler ve Bileşik Önermeler
(önerme, bileşik önerme, önermenin değili, ve, veya, ya da bağlaçları,
De Morgan kuralları, koşullu önerme, koşullu önermenin karşıtı,
koşullu önermenin tersi, koşullu önermenin karşıt tersi,
iki yönlü koşullu önerme (gerek ve yeter şart), açık önerme, her, bazı,
tanım, aksiyom, teorem, ispat, hipotez, hüküm)
9.2.KÜMELER
9.2.1.Kümelerde Temel Kavramlar
(küme, eleman, evrensel küme, boş küme, alt küme, öz alt küme,
sonlu küme, sonsuz küme, eşit kümeler)
9.2.2.Kümelerde İşlemler
(birleşim, kesişim, fark, tümleme, ayrık kümeler, De Morgan kuralları,
sıralı ikili, kartezyen çarpım)
9.3.DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
9.3.1.Sayı Kümeleri
(doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar,
gerçek (reel) sayılar)
9.3.2.Bölünebilme Kuralları (EKOK, EBOB)
9.3.3.Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
(bilinmeyen, değişken, denklem, denklemin derecesi, eşitsizlik,
gerçek sayı aralıkları, çözüm kümesi, mutlak değer)
9.3.4.Üslü İfadeler ve Denklemler
(üslü ifade, taban, üs, köklü ifade, rasyonel kuvvet)
9.3.5.Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
(oran, orantı, doğru orantı, ters orantı, yüzde)
GEOMETRİ
9.4.ÜÇGENLER
9.4.1.Üçgenlerde Temel Kavramlar
(üçgen, açı, kenar, iç açı, dış açı, üçgen eşitsizliği, eşkenar üçgen,
ikizkenar üçgen, dik üçgen)
9.4.2.Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
(eşlik, Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.),
Açı-Kenar-Açı (A.K.A.), Açı-Açı (A.A.), benzerlik, benzerlik oranı, kesen)
9.4.3.Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
(açıortay, iç açıortay, dış açıortay, kenarortay, yükseklik, diklik merkezi,
kenar orta dikme, ağırlık merkezi)
9.4.4.Dik Üçgen ve Trigonometri
(Pisagor teoremi, Öklid teoremi, trigonometrik oran)
9.4.5.Üçgenin Alanı (taban, yükseklik, alan)
VERİ, SAYMA ve OLASILIK
9.5.VERİ
9.5.1.Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
(veri, kesikli veri, sürekli veri, aritmetik ortalama, ortanca (medyan),
tepe değer (mod), açıklık, en büyük değer, en küçük değer, standart sapma)
9.5.2.Verilerin Grafikle Gösterilmesi
(çizgi grafiği, sütun grafiği, daire grafiği, histogram, grup sayısı, grup genişliği)
10. SINIF (ALT ÖĞRENME ALANI)
 
VERİ, SAYMA VE OLASILIK
10.1.SAYMA VE OLASILIK
10.1.1.Sıralama ve Seçme
(toplama yöntemi, çarpma yöntemi, faktöriyel, permütasyon,
tekrarlı permütasyon, kombinasyon, Pascal üçgeni, binom açılımı)
10.1.2.Basit Olayların Olasılıkları
(örnek uzay, olay, deney, çıktı, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay,
ayrık olmayan olay, bir olayın tümleyeni, olasılık)
SAYILAR VE CEBİR
10.2 FONKSİYONLAR
10.2.1.Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
(fonksiyon, tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi, fonksiyonun grafiği,
sabit fonksiyon, içine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon,
eşit fonksiyon, birim fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon,
çift fonksiyon, dikey (düşey) doğru testi)
10.2.2.İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
(bileşke fonksiyon, fonksiyonun tersi, yatay doğru testi)
10.3.POLİNOMLAR
10.3.1.Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
(polinom, polinomun derecesi, polinomun katsayıları, polinomun baş katsayısı,
polinomun sabit terimi, sabit polinom, sıfır polinomu, polinomun sıfırları)
10.3.2.Polinomların Çarpanlara Ayrılması
(çarpan, özdeşlik, değişken değiştirme, rasyonel ifade)
10.4.İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
10.4.1.İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
(ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem, denklemin kökü, kökler toplamı,
kökler çarpımı, diskriminant, karmaşık sayı, eşlenik)
GEOMETRİ
10.5.DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER
10.5.1.Çokgenler
(çokgen, düzgün çokgen, köşegen)
10.5.2.Dörtgenler ve Özellikleri
(dışbükey dörtgen, içbükey dörtgen, köşegen, çevre, alan)
10.5.3.Özel Dörtgenler
(yamuk, ikizkenar yamuk, dik yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen,
dikdörtgen, kare, deltoid)
10.6.UZAY GEOMETRİ
10.6.1.Katı Cisimler
(dik prizma, dik piramit, yükseklik, taban alanı, yüzey alanı, yanal alan, hacim)
11. SINIF (ALT ÖĞRENME ALANI)
 
GEOMETRİ
11.1.TRİGONOMETRİ
11.1.1.Yönlü Açılar
(yönlü açı, derece, dakika, saniye, radyan, esas ölçü)
11.1.2.Trigonometrik Fonksiyonlar
(trigonometrik fonksiyon, periyot, periyodik fonksiyon)
11.2.ANALİTİK GEOMETRİ
11.2.1.Doğrunun Analitik İncelenmesi
(analitik düzlem, iki nokta arasındaki uzaklık, doğrunun eğimi, eğim açısı,
iki doğrunun paralelliği, iki doğrunun dikliği)
SAYILAR VE CEBİR
11.3.FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR
11.3.1.Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar (ortalama değişim hızı)
11.3.2.İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
(ikinci dereceden fonksiyon, tepe noktası, parabol, simetri ekseni)
11.3.3.Fonksiyonların Dönüşümleri
(öteleme, simetri, dönüşüm)
11.4.DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ
11.4.1.İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
11.4.2.İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
(ikinci dereceden eşitsizlikler)
GEOMETRİ
11.5.ÇEMBER VE DAİRE
11.5.1.Çemberin Temel Elemanları
(çember, merkez, yarıçap, çap, kiriş, teğet, kesen, yay)
11.5.2.Çemberde Açılar
(merkez açı, çevre açı, teğet-kiriş açı, iç açı, dış açı)
11.5.3.Çemberde Teğet (teğet, teğet parçası)
11.5.4.Dairenin Çevresi ve Alanı (yay uzunluğu, daire, daire dilimi)
11.6.UZAY GEOMETRİ
11.6.1.Katı Cisimler
(dik dairesel silindir, dik dairesel koni, küre, ana doğru, tepe noktası)
VERİ, SAYMA VE OLASILIK
11.7.OLASILIK
11.7.1.Koşullu Olasılık
(koşullu olasılık, bağımlı olay, bağımsız olay, bileşik olay)
11.7.2.Deneysel ve Teorik Olasılık
(deneysel olasılık, teorik olasılık)
12. SINIF (ALT ÖĞRENME ALANI)
 
SAYILAR VE CEBİR
12.1. ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR
12.1.1. Üstel Fonksiyon (üstel fonksiyon)
12.1.2. Logaritma Fonksiyonu (logaritma fonksiyonu, doğal logaritma)
12.1.3 Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
(üstel denklem, logaritmik denklem)
12.2. DİZİLER
12.2.1. Gerçek Sayı Dizileri
(dizi, sonlu dizi, sabit dizi, aritmetik dizi, geometrik dizi, Fibonacci dizisi)
GEOMETRİ
12.3. TRİGONOMETRİ
12.3.1. Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
12.3.2. Trigonometrik Denklemler
12.4. DÖNÜŞÜMLER
12.4.1. Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
(dönüşüm, öteleme, dönme, dönme merkezi, dönme açısı, simetri,
simetri merkezi, simetri ekseni)
SAYILAR VE CEBİR
12.5 TÜREV
12.5.1. Limit ve Süreklilik
(bir noktada limit, sağdan limit, soldan limit, süreklilik)
12.5.2. Anlık Değişim Oranı ve Türev
(anlık değişim oranı, teğetin eğimi, türev, sağdan türev, soldan türev)
12.5.3. Türevin Uygulamaları
(kritik nokta, ekstremum nokta, mutlak maksimum, mutlak minimum,
yerel maksimum, yerel minimum)
12.6. İNTEGRAL
12.6.1. Belirsiz İntegral
(ters türev, belirsiz integral, integral sabiti)
12.6.2. Belirli İntegral ve Uygulamaları (Riemann toplamı, belirli integral)
GEOMETRİ
12.7. ANALİTİK GEOMETRİ
12.7.1. Çemberin Analitik İncelenmesi
(çemberin genel denklemi, çemberin standart denklemi)
11. SINIF (TEMEL DÜZEY)
 
SAYILAR VE CEBİR
TD.11.1. SAYILAR
TD.11.1.1. Sayı Kümeleri
TD.11.1.2. Bölünebilme
GEOMETRİ
TD.11.2. ÜÇGENLER
TD.11.2.1. Dik Üçgen
SAYILAR VE CEBİR
TD.11.3. DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
TD.11.3.1. Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
TD.11.3.2. Bilinçli Tüketici Aritmetiği
GEOMETRİ
TD.11. 4. ÇEMBER VE DAİRE
TD.11.4.1. Çemberin Temel Elemanları
TD.11.4.2. Çemberde Açılar
TD.11.4.3. Dairenin Çevresi ve Alanı
12. SINIF (TEMEL DÜZEY)
 
SAYILAR VE CEBİR
TD.12.1. DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER
TD.12.1.1. Üslü ve Köklü İfadeler
TD.12.1.2. Bilinçli Tüketici Aritmetiği
VERİ, SAYMA VE OLASILIK
TD.12.2. VERİ
TD.12.2.1 Veri Analizi
GEOMETRİ
TD.12.3. ÖLÇME
TD.12.3.1. Çevre, Alan ve Hacim Ölçme
TD.12.4. KATI CİSİMLER
TD.12.4.1. Küre ve Silindir
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön