ŞEYH GALİP HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ŞEYH GALİP HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
ŞEYH GALİP: (18. YÜZYIL)
*Divan edebiyatının son büyük şairidir.

*1757 yılında İstanbul’da doğan ve asıl adı Mehmet olan şair, 1799’da İstanbul’da vefat etmiştir.
*Babası tasavvuf eğitimi almış, Mevleviliğe ve Melamiliğe bağlı şiirlerle uğraşmış, kültürlü bir kişidir.
*Şeyh Galip’in dedesi Mehmed Efendi de Mevlevi tarikatı aydınlarındandır.
*Konya’da bir süre eğitim görmüş, İstanbul’da Yenikapı Mevlevihanesi’nde üç yıllık çileden sonra Mevlevi şeyhi olmuştur.
*İlk şiirlerinde Esad, sonraki şiirlerinde Galip mahlasını kullanmıştır.
*Yirmi dört yaşındayken Divan'ını yazmıştır.
*26 yaşındayken Türk Edebiyatı'nda mesnevi türünün en başarılı örneklerinden biri sayılan "Hüsn ü Aşk" adlı eşsiz eserini yazmıştır.  
*Galip, tasavvufun mazmun, çağrışım ve fikir hazinesinden faydalanmıştır.  
*Tasavvufun tek varlık inancını ve ilahi aşk, insan yüceliği, hoşgörülülük ilkelerini benimsemiştir.
*Üslup bakımından “Sebk-i Hindi” akımının etkisinde kalmış ve bu tarzı, şiirlerinde başarıyla uygulamıştır.  
*Hint üslubundan dolayı kapalı, ilk başta rahatça anlaşılmayan şiirler söylemiştir.
*Söz sanatları ile yüklü, ağır bir dili vardır.
*Düşünce ve tasvirlerinde yoğun bir hayal gücü vardır.  
*Şiirlerinde musiki önemlidir.  
*Şiirlerinde ses ve söz güzelliğine önem vermiş, kendi bulduğu mecazlarla şiire yeni bir hayal gücü kazandırmıştır.
*Kendine özgü bir şiir havası oluşturmuştur.
*Duygu, düşünce ve heyecanlarını ustalıkla dile getiren lirik bir şairdir.
*Duygu ve düşüncelerini birtakım hayaller, sembollerle anlatmıştır.
*Hece ölçüsüyle de şiirler yazmıştır.
*Saf Türkçeyle yazdığı bir şiiri ve sade dille yazdığı şarkıları da vardır.


ŞEYH GALİP’İN ESERLERİ:
Divan, Hüsn ü Aşk, Şerh-i Cezîre-i Mesnevi, Es-Sohbetü’s-Sâfiyye


Hüsn ü Aşk:
*Nâbî’nin Hayrabad’ını beğenmediği için yazdığı bir mesnevidir.
*Eserde tasavvufi bir aşk işlenir.
*Hüsn ü Aşk mesnevisi alegorik (timsali) bir eserdir.
*Eserdeki bütün kahramanlar birer sembolden ibarettir.
*Hüsn, Allah’ı; aşk, Allah sevgisine ulaşmak isteyen dervişi; mekteb-i edep, dergâhı; Molla-yı Cünun, dervişi; gayret, çabayı; ismet, dürüstlüğü; kalp kalesi, gönlü temsil eder.
*Aşk yani mürit, bütün engelleri aşarak Hüsn’e yani Allah sevgisine ulaşır.

İçeriğe dön