ŞEYHÜLİSLAM YAHYA HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
ŞEYHÜLİSLAM YAHYA / ZEKERİYAZADE YAHYA EFENDİ (16. YÜZYIL)
*Divan edebiyatı şairi, şeyhülislam, müderris, kadı.

*İstanbul’da 1552’de doğdu.
*Ankaralı Bayramzade Zekeriya Efendi’nin oğludur.
*İyi bir öğrenim gördü ve devlet hizmetinde hızla yükseldi.
*Bir süre medreselerde görev aldı.
*Halep, Şam, Mısır, Bursa, Edirne kadılıkları yaptı.
*İstanbul’da da bir yıl kadılık yaptı. Anadolu ve Rumeli kazaskerliği görevlerine getirildi.
*1622’de de bir yıllığına Şeyhülislam yapıldı.  
*2 yıl sonra bu kez 7 yıllığına yine Şeyhülislam oldu.
*IV. Murat döneminde bu görevden çekilmek zorunda kaldı.  
*Üçüncü kez Şeyhülislam görevine getirildi ve ölüm tarihi olan 1644’e kadar bu görevde kaldı.
*Bir devlet adamı olarak halk tarafından da çok sevilirdi.
*Bâki’nin ölümünden sonra gazelde üstad sayılmıştır.
*Onun bu alandaki başarısı daha sonra Nedim gibi bir şair tarafından bile kabul ve takdir edilmiştir.
*Gazelleri, zarif, şuh ve âşıkanedir.
*Dili temiz, hayalleri incedir, lirizmde derindir.
*His ve hayal âlemi zengin olan sanatçı, söz oyunlarına, şekil sanatlarına pek önem vermemiştir.
*Divan’ı vardır.
*Dini, tarihi, tasavvufi konularda risale ve tercümeleri bulunmaktadır.


ŞEYHÜLİSLAM YAHYA’NIN ESERLERİ:
Divan, Ta'lîku Şerhi Câmi'i’d-dürer, Tahmîsü Kasîdeti’l-bürde, Nigâristân Tercümesi, Fetâvâ-yı Yahyâ Efendi, Sâkînâme


Divan:
*Bu neşirde biri na‘t olmak üzere altı kaside, bir sâkînâme, bir tahmîs, 450 gazel, on altı tarih, on bir kıta, dört rubâî, on altı nazm ve altmış dört beyit bulunmaktadır.

İçeriğe dön