FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL: (1898-1973)
*Beş Hececi, şair, tiyatro yazarı, öğretmen, gazeteci, mizahçı, yayımcı, siyasetçi.
*Onuncu Yıl Marşını yazanlardan.

*İstanbul’da doğmuştur.
*Bakırköy Rüşdiyesi ile Hadîka-i Meşveret İdâdîsi’ni tamamladıktan sonra, bir süre Tıp Fakültesi’ne devam etmiş ve dördüncü sınıftan ayrılmıştır.
*1918’de “İleri” gazetesinin yazı heyetine girmiş; 1922’de gazetenin temsilcisi olarak Ankara’ya gitmiştir.
*Kayseri Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yapar.
*Kayseri’de kaldığı iki yıllık dönemde Behçet Kemal Çağlar, öğrencisi olmuştur. Eflatun Cem Güney’de bu okulda öğretmendir.
*1932’ye kadar Ankara Muallim Mektebi’nde, Ankara Kız ve Erkek liselerinde öğretmenliğe devam eder.
*Behçet Kemal Çağlar ile Ankara’da yeniden buluşur ve Onuncu Yıl Marşını birlikte yazarlar.
*Onuncu Yıl Marşı her ikisine de önemli bir şöhret kazandırmıştır.
*İstanbul’a döndükten sonra da Vefa Lisesi, Kabataş Lisesi ve Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde öğretmenlik yapmıştır (1932-1946).
*1946 yılında politikaya atılarak İstanbul milletvekili seçilir.
*1960 İhtilâli’ne kadar milletvekilliği yapmıştır.
*İhtilâlde Yassıada’ya gönderilir. Bir yıl kadar tutuklu kaldıktan sonra beraat etmiştir.
*Son yıllarını Arnavutköy’deki evinde geçirir.
*Bir vapur seyahati sırasında Kasım 1973’te ölmüştür.

*Faruk Nafiz, şiire genç yaşta başlamıştır.
*Şairin yayımlanan ilk şiiri “Saat” adlı şiiridir. "Çocuk Dünyası" adlı dergide yayımlanmıştır.
*1913-1917 yılları arasında Peyâm ve Servet-i Fünûn’da ilk şiirlerini neşreder.
*Bu şiirler, içerik ve üslup açısından, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî şiirinin özelliklerini taşımaktadır.
*Aruzu kullanır.
*Cenab Şahabeddin, Tevfik Fikret ve Ahmed Hâşim’in etkileri görülür.
(Sonradan aruzla yazdığı şiirlerde Yahya Kemal’i üstat kabul eder.)
*İlk şiirlerinin konusu genelde ferdî aşk ve ıstıraplardır.
*1918’de ilk şiir kitabı Şarkın Sultanları’nı yayımlar.
*Yeni Mecmua, Fağfûr, Şâir gibi dergilerde de şiirleri yayımlanmaya başlar.
*Bu şiirlerde aruza hâkimdir ve kendine has bir üslûbu vardır.
*Faruk Nafiz’in şiirleri “Edebiyyât-ı Umûmiyye, Büyük Mecmua, Nedim, Ümid, Yarın, Süs, Yıldız” gibi dergilerde görülmeye başlar.
*Edebî Mecmua’nın müdürlüğünü yapmıştır.
*Faruk Nafiz, 1922’den sonra sanat hayatında yeni bir döneme girer.
*Şark Vilâyetlerini Tedkik Heyeti’nde bulunan şâir, bu heyetle Sivas, Erzincan, Gümüşhâne, Trabzon, Erzurum illerimizi görmüş ve dönüşte Kastamonu’yu tanıma fırsatını bulmuştur.
*Anadolu gerçeğini bizzat gören ve yaşayan şair, topluma yönelir.
*Hece vezniyle ve “sade Türkçecilik” anlayışıyla yazmaya başlar.
*Bu şiirlerinin bir kısmı, vezin, şekil, dil ve söyleyiş bakımından, Türk halk şiirini hatırlatır.
*Hayat mecmuasında yayımlanan “Sanat” şiirinde yeni sanat anlayışını beyannâme haline getirmiştir. (1926)
*Bu aynı zamanda beş hececilerin manifestosu sayılır.
*İstanbullu aydın ile Anadolu halkı arasında olumlu bir ilişkinin kurulması gerektiğini ifade eder.
*Batı hayranlığı ve taklitçiliğin karşısına Anadolu insanını ve kültürünü çıkarır.
*Bu anlayış doğrultusunda ün kazanan şiiri “Han Duvarları”dır.
*Anadolu, gerçekçi ve sade bir bakışla anlatılmıştır.
*Şâir, Anadolu’nun ızdırâbına yerinde ve kuvvetli çizgilerle temâs etmiştir.
*Faruk Nafiz,  yazdığı bu tip şiirlerle “memleket edebiyatı” cereyanını başlatanlardan olmuştur.
*Aynı yıllarda kendisi gibi hece vezniyle yazan “Beş Hececiler arasındaki yerini almıştır.
*Şiir dilinde yeni bir söyleyiş çığırı açan şair, kendine özgü şiir üslubu ile dikkati çekmiş; sade, canlı, akıcı, ahenkli bir dille şiirler yazmıştır.
*Şiirlerinin konu gelişimi; ferdi aşk konuları - memleketçi konular - yeniden ferdi konular şeklindedir.
*Şiirlerindeki başlıca temalar, aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık ve ihtirastır.
*Zaman zaman romantik; zaman zaman realist şiirler yazmıştır.
*Faruk Nafiz’in mizah yazarlığı yönü de vardır.
*”Akbaba, Karikatür, Mizah” dergilerinde 800’den fazla mizahî şiiri yayımlanmıştır.
* “Çamlıbel, Çamdeviren, Çamlıviran, Deli Ozan, Akıllı Ozan” gibi takma adlarla yazdığı bu şiirlerde memleket meselelerini, siyasî çekişmeleri ve dil konularını işlemiştir.
*Tiyatro eserleri ve manzum mektep temsilleri de yazan Faruk Nafiz’in bu alandaki en tanınmış eserleri; köy meselelerini işleyen “Canavar” ve devletin resmî tarih tezini destekleyen “Akın, Özyurt, Kahraman”dır.
*Çeşitli dergi ve gazetelerde hâtıra, sohbet, makale ve denemeler yayımlanmıştır.


FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN ESERLERİ:

Şiir: Şarkın Sultanları, Dinle Neyden, Gönülden Gönüle, Çoban Çeşmesi, Suda Halkalar, Bir Ömür Böyle Geçti, Elimle Seçtiklerim, Boğaziçi Şarkısı, Tatlı Sert (mizahi), Akıncı Türküleri, Akarsu, Heyecan ve Sükûn, Zindan Duvarları (Yassıada şiirleri), Han Duvarları, Zafer Türküsü

Tiyatro: Canavar, Akın, Özyurt, Kahraman, Ateş, Yayla Kartalı, Dev Aynası (adapte), İlk Göz Ağrısı (adapte), Sevk-i Tabîî (adapte)

Okul Tiyatroları: Numaralar, Bir Demette Beş Çiçek, Yangın, Kambur, Belki Birgün

Roman: Yıldız Yağmuru

Biyografi: Tevfik Fikret, Hayatı ve Eserleri

İçeriğe dön