HOCA MESUD HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

HOCA MESUD HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
HOCA MESUD: (14. YÜZYIL)
*Divan edebiyatı şairi.

*Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur.  
*Kırşehirli ya da Germiyanlı olduğu sanılmaktadır.
*Eserlerinden İran edebiyatını yakından tanıdığı, Farsça ve Arapçayı iyi bildiği anlaşılmaktadır.
*Firdevsî ve Sadi’den yaptığı tercümeler bunu göstermektedir.
*Döneminde kullanılan deyimleri ve atasözlerini nazma geçirmiştir.
*Şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır.
*Arapça ve Farsça kelimelere oldukça az yer vermiştir.
*Bazı vezin kusurları bulunmakla beraber onun aruza hâkim olduğu göze çarpmaktadır.
*Klâsik nazım tekniğini iyi bilen, klâsik edebiyatın estetik anlayışı içerisinde şiirler yazabilen bir şair olduğu görülmektedir.
*Türkçeye tercümeler yaparken sadece sözcük ve kavramlar aktarmamış, birçok ilavede bulunmuştur.


HOCA MESUD’UN ESERLERİ:
Süheyl ü Nevbahar, Ferhengname-i Sadi


Süheyl ü Nevbahar:
*Yeğeni İzzeddîn Ahmed’le birlikte yazdığı aşk mesnevisidir.
*Eser daha çok manzum aşk ve macera hikâyeciliği içinde yer almaktadır.
*İlk bin beytini yeğeni İzzeddîn Ahmed, geriye kalan 4661 beyti kendisi yazmıştır.
*Yemen padişahının oğlu Süheyl ile Çin hükümdarının kızı Nevbahar arasındaki aşk macerasını anlatır.
*Bu konu etrafında çeşitli olayların yer aldığı eser dinî, ahlaki nasihatlerle örülü fikrî ve didaktik bir muhteva taşımaktadır.

Ferhengname-i Sadi:
*1354 yılında kaleme alınan 1073 beylik bu mesnevi, Sadi’nın Bostan’ından seçilmiş şiirlerin tercümesidir.
*Hacim bakımından Bostan’ın dörtte biri kadar olan Ferhengnâme, dinî, ahlaki konularda öğütler veren, bunlarla ilgili hikâyelerin yer aldığı bir eserdir.
*Türkçeye Sadi’den yapılmış ilk manzum tercüme olan eser, on bölüm hâlinde düzenlenmiş, Bostan’daki sırasıyla verilen bölümlerde fikirler yer yer genişletilmiştir.

İçeriğe dön