LEYLA HANIM HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

LEYLA HANIM HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
LEYLA HANIM: (19. YÜZYIL)
*Divan edebiyatı şairi.

*İstanbul'da doğdu.
*Çocuk denecek yaşta babasını kaybetti.
*Dönemin ünlü şairleri ve dayısı olan Keçecizade İzzet Molla'dan özel ders aldı.
*Mevlevî tarikatına katıldı.
*Hayatının sonlarına doğru geçim sıkıntısı içine düştü.
*1840'ta kendisine 150 kuruş maaş bağlanan Leylâ Hanım, saraya sunduğu manzumelerinde, gördüğü yardıma teşekkür eder.
*1848'de yaşamını yitirmiştir.
*Galata Mevlevihanesi kabristanında toprağa verildi.
*Saray kadınlarıyla yakın ilişkisi olduğu bilinen, iyi eğitimli ve çok kültürlü bir şairdir.
*Şiirlerinde çağının en büyük Mevlevi şairi olan Şeyh Galib'in etkisi görülür.
*Aileden gelme bir tesirle Mevlevîliği benimsemiş olan Leylâ Hanım, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hakkında çeşitli methiyeler kaleme almıştır.
*Hazırcevaplığı ve şakacılığı ile de tanınır.
*Edebî bir çevrede yaşadığı için verimli bir şairdir.
*Lirik aşk şiirleriyle tanınmıştır.
*İrticalen şiir söyleyebildiği kaydedilen Leylâ Hanım başarılı ve samimi münâcât, na't ve mersiyeler yazmışsa da asıl şöhretini şarkılarına ve lirizm yüklü gazellerine borçludur.
*Şiir dili açık ve sadedir.
*Rind edalı bir şair olan Leylâ Hanım'ın şiirlerinde beşerî aşkın ağır basması yanında gazel ve şarkılarında zamanının bir kadın için fazla serbest göreceği şekilde içki ve eğlence meclislerini terennüm etmesi kendisinin yanlış anlaşılmasına, hatta bazılarınca hafiflikle suçlanmasına yol açmıştır.
*Leylâ Hanım, parlak bir şair olmamakla beraber divan şiirinin son dönemde yetişen diğer şairlerinden geri değildir.


LEYLA HANIM’IN ESERLERİ:
Divan

İçeriğe dön