MASAL / FABL YAZMA - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

MASAL / FABL YAZMA

SINIFLAR > LİSE 1 > LİSE-1 / 4. ÜNİTE: MASAL / FABL
MASAL / FABL YAZMA:

Masal / Fabl Yazma Aşamaları:
1-Hazırlık:
a. Konu ve temayı belirleme
b. Şahıs kadrosunu / hayvanları ve temsil edecekleri insani özellikleri belirleme

2-Planlama:
Olay örgüsünü ve serim, düğüm, çözüm, dilek / öğüt bölümlerini belirleme

3-Taslak Metin Oluşturma:
a. Plan doğrultusunda metni yazma
b. Hayalî ve olağanüstü unsurları kullanma
c. Dilek / öğüt bölümünü yazma

4-Metni Düzeltme ve Geliştirme:
a. Metnin tutarlılığını değerlendirme
b. Anlatım bozukluklarını düzeltme
c. Yazım ve noktalama hatalarını düzeltme

5-Yazılan Metni Paylaşma1-Hazırlık:
*Yazılacak metnin (masalın/fablın) konu ve teması (ana fikri) belirlenir.
*Konu ve tema belirlemede hedef kitle ve yazma amacı da etkilidir.
*Kime hitap edileceği, hangi amaçla yazılacağı oluşturulacak metni yönlendirecektir.
*Masalda/fablda kullanılacak kahramanların özellikleri hakkında araştırma yapılır.
*Yazıda, bir kurt kahraman olarak kullanılacaksa onu diğer canlılardan ayıran özellikleri belirlenmelidir.
*Masal/fabl için bir şahıs kadrosu/hayvanları belirlenir.
*Daha sonra bunların temsil edecekleri insani özelliklere (çalışkan, zeki, fedakâr, kurnaz, üzgün, alık, cimri, kavgacı, savurgan, tutumlu, güven dolu, dalkavuk, güvensiz, riyakâr, sözünde duran vb.) karar verilir.

2-Planlama:
*Masal/fabl için bir olay örgüsü belirlenir.
*Olayların birbirini takip etmesine, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi olmasına özen gösterilir.
*Bu aşamada çatışma belirlenir.
*Çatışmanın kimler arasında olacağına karar verilir.
*Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde hangi olaylara yer verileceği belirlenir.
*Metin türüne özgü yapı özelliklerine uyulur.
*Zaman ve mekân, masal ya da fabl atmosferine göre seçilir.
*Masal/fablın serim, düğüm, çözüm dilek/öğüt bölümleri belirlenir.
*Serimde kişi ve çevre tanıtımı yapılarak olaya, konuya girilir.
*Yazılacak metin masalsa tekerleme ile başlanır.
*Düğüm bölümünde okuyucuyu meraklandıracak olaylar, çözümde ise olayın sonucu verilir.
*Masallarda dilek, fabllarda öğüt bölümüne yer verilir.
*Metnin türüne göre kavram, deyim, atasözü ve ağız özellikleri kullanılır.
*Basit, birleşik, sıralı, bağlı, eksiltili, devrik, kurallı cümle; isim cümlesi ve fiil cümlesi şeklinde farklı cümle yapıları/türlerinin kullanılmasının metne katkısı büyük olduğundan bu cümle türleri kullanılmaya gayret edilir.

3-Taslak Metin Oluşturma:
*Plan doğrultusunda masal/fabl yazılır.
*Yazma aşamasında tercih edilen türün özellikleri göz önünde bulundurulur.
*Masal/fabl yazılarının en belirgin özelliklerinden biri hayalî ve olağanüstü varlıklara yer vermektir. *Metinlerde bu tür fantastik ögeler kullanılır.
*Masalın sonunda okuyucular için güzel dileklerde bulunulur, fablda ise öğüt verilir.

4-Taslak Metni Düzeltme ve Geliştirme:
*Taslak metin (masal/fabl) bilgi, duygu, düşünce ve olayların açık, anlaşılır ve ikna edici biçimde sunulup sunulmadığı bakımından değerlendirilir.
*Yazı; içerik bakımından incelenerek düşüncelerin mantıklı bir şekilde dizilip dizilmediği, tutarlılığı kontrol edilir.
*Bölümler arasındaki ilişkiler kontrol edilerek yazı geliştirilir.
*Farklı anlatım biçimlerini kullanma, düşünceyi geliştirme yollarından yararlanma, farklı tür ve içeriğe sahip olma vb. nitelikler yönünden değerlendirilir.
*Düzeltme; bir yazıyı düzgün bir hâle getirme, bir yazının bozukluğunu giderme, yanlıştan kurtarma çalışmasıdır.
*Oluşturulan metin dil kurallarına uygunluğu, örnekleyiciliği, açık ve anlaşılırlığı vb. ölçütlere göre değerlendirilir.
*Yazılan metin (masal/fabl) biçim olarak (sayfa düzeni, okunaklılık) incelendikten sonra yazım, noktalama ve dil bilgisi açısından incelenir; -varsa- hatalar düzeltilir.

5-Yazılan Metni Paylaşma:
*Yazılan metin yüksek sesle okuma, panoda sergileme; elektronik ortamlarda, kitap, dergi ve gazetelerde yayımlama; yarışmalara katılma gibi yollardan biriyle paylaşılabilir.
*Metne yönelik eleştirilere açık olunur ve gerekirse metin çerçevesinde eleştiriler cevaplanır.

İçeriğe dön