MERCİMEK AHMET HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

MERCİMEK AHMET HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
MERCİMEK AHMET: (15. YÜZYIL)
*Divan edebiyatı sade nesir yazarı.

*Mercimek Ahmet'in hayatı hakkında çok az bilgi vardır.
*Sultan II. Murad devrinde yaşamıştır.
*Onbeşinci yüzyılda, sâde, açık Türkçe ile güzel yazı yazan ediblerden biri ve en ünlüsü olan Mercimek Ahmet’in telif eseri yoktur.
*Bir nasihatname, bir ahlâk ve siyaset kitabı olan “Kabusnâme”yi Farsçadan Türkçeye çevirmiştir.
*Bu eser birçok yabancı dile ve bu arada Türkçeye de birkaç defa çevrilmişti. Fakat Sultan II. Murad bu tercümelerin hiçbirini beğenmemiş, daha açık, daha güzel ve anlaşılır bir Türkçe ile tercümesini istemişti. Görev Mercimek Ahmede verildi.
*Mercimek Ahmed, Kabusnamenin tercümesinde, Sultan II. Murad’la birlikte aydınların da halkın da zevkle okuduğu "güzel, açık Türkçe" örneğini göstermiştir.

KABUSNAME:
*Kabusnâme, 1082 yılında Kûhistan sultanı İskender bin Kavuş tarafından Farsça olarak kaleme alınır.
*Muhatap, oğlu Gilan Şahtır, fakat aradan dokuz yüz yıl geçmiş olmasına rağmen öğütler hâlen canlılığını devam ettirir.
*Tarih boyu pek çok padişah, sultan ve devlet başkanı tarafından birçok dünya diline çevrilir, birçok edebî, tarihî ve ahlâkî eserlere kaynak teşkil eder.
*Kabusnâme, ahlâkî sahadaki eğitim ve yapılanmayı temin eden eserleden biridir.
*İçinde ahlâk, görgü, sağlık, ticaret, astronomi, musiki, av, şiirler vb. konularında bilgi ve öğütler vardır.
*Sultan II. Murat zamanında padişahın çok beğenmesi üzerine, Farsça yazılmış Kabusnameyi Mercimek Ahmet Türkçe'ye çevirmiştir.
*Mercimek Ahmet, tercümeye, yeniden telif kadar emek verir ve 1432 tarihinde tamamlayarak üzerine düşen görevi bitirir.
*Çeviride kullandığı sade, herkes tarafından anlaşılabilir Türkçe, eserin günümüze kadar ulaşmasında etkilidir.
*Kitabı yalnız çevirmekle yetinmemiş, işe kendi bilgisini de katmış, yoruma gitmiş, açıklamış, eklemeler yapmıştır.
*Kitabın asıl adının "Nasihatname" olmasına rağmen "Kabusname" ismi tercih edilmiş.
*Kitap, vaktinde uyumaktan emanet saklamaya, misafir ağırlamaktan çocuk terbiyesine kadar değişik konularda nasihatlerin olduğu kırk dört bölümden oluşur.

İçeriğe dön