MİTHAT CEMAL KUNTAY HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

MİTHAT CEMAL KUNTAY HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
MİTHAT CEMAL KUNTAY: (1885-1956)
*Milli Edebiyat Dönemi şairi, yazar, hukukçu, öğretmen, memur, noter.

*İstanbul’da doğdu.  
*İlk ve orta öğrenimini Mekteb-i Osmânî’de, liseyi Saint Joseph ve Vefa İdâdîsi’nde tamamlamıştır.  
*Mekteb-i Hukuk’tan mezun olmuş; 1908’de Türkiye’nin ilk hukuk doktoru unvanını almıştır.  
*Bir süre hitabet dersleri okutur.
*Adliye Nezâreti Hususi Kalemi’ne umumi kâtip, ardından müdür yardımcısı olmuştur.
*Birinci Hukuk Mahkemesi üyeliğinden sonra 1923’te Beyoğlu 4. Noterliği’ne geçmiş ve ölünceye kadar bu görevi sürdürmüştür.
*Türkiye’nin en uzun süre noterlik yapan hukukçusu unvanını almıştır.
*Mart 1956’da ölmüştür.

*Edebiyat sevgisi, annesinin kendisine okuduğu Nâmık Kemal’in Cezmi romanıyla başlamıştır.
*Mithat Cemal, şiirle uğraşmaya lise yıllarında başlar.
*Mithat Cemal’in yayımlanan ilk şiiri, Çırçır Suyu’nda başlığını taşır. 1901 yılında Malumat Dergisi’nde çıkmıştır.
*Dönemin edebiyat çevreleriyle ve özellikle sıkı dostluk kurduğu Mehmed Âkif’le tanışır (1903).  
*Kısa bir süreliğine tutuklanır.
*Mehmed Âkif, “İstibdat” adlı şiirini Mithat Cemal’e ithaf etmiştir.
*Mithat Cemal, “şiir, tiyatro, antoloji, roman, biyografi ve araştırma” alanlarında eserler vermiştir.
*Zaman zaman gazetelerde fıkra ve makaleler yazmıştır.
*II. Meşrutiyet’in ardından Sırât-ı Müstakîm ve Tercümân-ı Hakîkat gibi dergi ve gazetelerde adını duyurmaya başlar.
*Daha çok kahramanlık ve vatan sevgisi temalarını işleyen; epik ve lirik şiirleriyle tanınmıştır.
*Hiciv türünde de şiirler yazmıştır.  
*Mehmed Âkif’le birlikte yazdıkları “Acem Şâhına” ve Resimli Kitap’ta yayımlanan “Elhamra” adlı şiirleriyle edebiyat çevrelerinin dikkatini çekmiştir.
*Hükümetin Çanakkale zaferinden sonra savaş alanına gönderdiği şairler arasında o da vardır.
*Mithat Cemal’in en güzel hamâsî şiirleri Harp Mecmuasında çıkmıştır.
*30 Ağustos zaferinin ardından yazdığı “Vatan Hisleri” adlı şiirinin, “Ölmez bu vatan farz-ı muhâl ölse de hattâ / Çekmez kürenin sırtı bu tâbût-ı cesîmi” şeklindeki son iki mısraı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde Mustafa Kemal tarafından okunur.
*Beyoğlu’ndaki noterlik yazıhanesi devrin meşhur ediplerinin sık sık uğradığı bir yer olmuştur.
*Milli Edebiyat Akımı'nın değerlerini benimsemiştir.
*Şiirleri başlarda ağır bir dile sahipken sonraları sadeleşmiştir.
*Aruz veznini ustaca kullanmış ve aruzun son temsilcilerinden sayılmıştır.
*Mithat Cemal’in tarihî ve içtimaî konulu şiirlerinde Mehmed Âkif ile Yahya Kemal’in, epik şiirlerinde ise Abdülhak Hâmid’in etkisi görülür.  
* “Tarih sevgisi, geçmişin büyüklüğü” onun konuları arasında ilk sırada yer alır.
*Mithat Cemal’e asıl şöhretini kazandıran eseri tek romanı olan “Üç İstanbul”dur.
*Romanda, II. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerinin İstanbul’unu ve toplum gerçeklerini yansıtmıştır.
*Eser, “çökmüş kurumları ve yozlaşmış insanları” anlatır. Gerçekçi kişiler, ayrıntılı tahliller ve bu üç dönemin yaşantısından sunduğu canlı kesitlerle dikkat çekmiştir.
*Cumhuriyet devrinin en önemli romanları arasında sayılmıştır.  
*Roman, dizi film haline getirilmiştir.
*”Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” dizeleri ona aittir.


MİTHAT CEMAL KUNTAY’IN ESERLERİ:

Roman: Üç İstanbul

Şiir: Türk’ün Şehnâmesinden

Biyografi (Monografi): Mehmed Âkif-Hayatı, Seciyesi, Sanatı; İstiklâl Şairi Mehmed Âkif; Nâmık Kemal: Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında; Sarıklı İhtilalci Ali Suavi; Mehmed Âkif, Hayatı-Sanatı-Seciyesi-Seçme Şiirleri, İlkler ve Ötekiler

Oyun: Kemal (mensur), Yirmi Sekiz Kânun-ı Evvel (manzum)

Antoloji: Nefâis-i Edebiyye I-II

İnceleme-Araştırma: Hitâbet ve Münazara Dersleri, İftirâ-yı Taassub, Hitâbet Dersleri, Edebiyat Defteri

Tercümeleri: La Dam O Kamelya (A. Dumas’dan), Epikür’ün Bahçesi (A. France’tan)  

Not: Mithat Cemal’in hayatının son yıllarında üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı Tevfik Fikret hakkındaki eseri ise yayımlanmamıştır.

İçeriğe dön