NEFİ - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

NEFİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR

NEF’Î: (17. YÜZYIL)

*Divan edebiyatı şairi, kâtip.
*Aslı adı Ömer’dir.
*1572’de Erzurum’da doğmuş, 1635’te İstanbul’da hicivlerinden dolayı Sadrazam Bayram Paşa’nın emriyle öldürülmüştür.
*İyi bir medrese eğitimi almıştır.
*Padişah ve vezirlere yazdığı kasidelerle tanınmıştır.
*I. Ahmet, I. Mustafa, Genç Osman ve IV. Murad zamanlarında yaşayan şair, sadece I. Ahmet ve IV. Murad için şiirler söylemiştir.
*Kendisi de şair olan IV. Murad onu himaye etmiş, hicviyelerine anlayış göstermiştir.
*İlk mahlası "Darrî" (zarara mensup) iken, sonradan Nef’î (fayda ve menfaate mensup) mahlasını kullanmıştır.
*Divan şiirinde kaside alanında üstat kabul edilmiştir.
*Kasidelerinin özellikle “nesib” kısmında başarılıdır.
*Övgü ve yergilerinde sınır tanımamıştır.
*Kendini İran şairlerinden üstün görmüştür.
*Gazellerinde sağlam bir dil ve ifade gücü vardır. Güzel tasvir ve hayallere yer vermiştir.
*Şiirlerinde iç ve dış musikiye önem vermiş, söz oyunlarını çok fazla kullanmamıştır.
*Övgülerinde çok abartılı olan şair, hatalar karşısında da aynı derecede hicvedicidir.
*En üst makamdakiler bile onun hicivlerinden kurtulamamış, bu durum, onun ölümüne neden olmuştur.
*Şiirlerinde çokça Farsça kelime ve deyim kullanmıştır. Dili ağır fakat akıcıdır.
*Şiir diline yeni bir ahenk ve musiki kazandırmıştır.
*Şiirlerinde zengin bir musiki, düşünce ve bilgiyle yoğrulmuş sanatlı bir ifade vardır.
*Anlamda açıklığa önem vermiştir.
*Tasvirleri oldukça canlıdır.
*Tasavvufa meyletmemiştir.
*Yahya Kemal onun için, "Nef’î, Türk’ün ayranının kabarmasıdır." der.
*Ünlü "Bahariyye"sini ise Bakî’ye nazire olarak yazmıştır.

NEF'Î’NİN ESERLERİ:
Farsça Divan, Türkçe Divan, Siham-ı Kaza, Tuhfetü’l Uşşak

----------------------------------------------------------------------------

Siham-ı Kaza (Kaza okları):
*Nef’î’nin hicivlerini topladığı eserinin adıdır.
*Sihâm-ı Kazâ, kasîde, terkîb-i bend, mesnevî, kıt’a gibi değişik nazım şekillerinden meydana gelmiş ve araya nesir parçaları da katılmıştır.
*Nef’î, eserinde babası dâhil sadrazamları, vezirleri, bütün devlet büyüklerini, şairleri, sanatkârları; kısaca devrin ismi duyulmuş bütün ünlü kişilerini hicvetmiştir.
*Bazıları ağır küfürlerden kurulu, bazıları hoş ve zarif espriler içeren hicviyelerini topladığı bu eserini Saffet Sıtkı 1943'te yayınladı.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön