NİYAZİ MISRİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

NİYAZİ MISRİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
NİYAZİ MISRİ: (17. YÜZYIL)
*Halk/Tekke edebiyatı şairi.

*Halveti tarikatının Niyâziyye veya Mısriyye kolunun kurucusu, büyük bir sûfî tasavvuf edebiyatı ustası şairdir.  
*Asıl adı Mehmet olup, 1618'de Malatya'da doğdu.
*Niyâzî ve Mısrî mahlaslarıdır. Mısrî mahlası tahsilini Mısır'da yaptığından dolayıdır.
*Niyazi Mısri, fırtınalı bir hayat sürmüştür.
*İlminin, kişiliğinin ve gönüllere işleyen etkili sözlerinin akisleri, kısa zamanda dalga dalga yayılmıştır.
*Büyük bir âlim ve mürşit olarak her yerde saygı ve sevgi görmüştür.
*Gördüğü aksaklıkları çekinmeden söylemiştir. Bu açık sözlülüğü zaman zaman sıkıntılara yol açmıştır.
*Sürgün olarak gönderildiği Limni adasında 1694 yılında ölmüştür.
*Aruzla yazdığı şiirlerde özellikle Nesimî ve Fuzûlî, heceyle yazdıklarında Yunus Emre etkileri görülen Niyazi Mısrî, tasavvufî didaktik şiirleriyle tekke edebiyatının önemli isimlerindendir.
*Aruz ve hece ölçüsü ile yazdığı şiirlerini Divân-ı İlâhiyat isimli eserinde toplamıştır.
*Tasavvuf konulu eserlerinin yanında tefsir kitapları da kaleme almıştır.
*Yunus Emre’ye hayranlık duyan şair, Yunus tarzı tasavvuf şiirinin bu yüzyıldaki en önemli temsilcisidir.


NİYAZİ MISRİ’NİN ESERLERİ:
Niyazi Mısrî Divanı, Mevaidu’l-İrfan, Risaletü't-Tevhid, Şerh-i Esma-i Hüsnâ, Sûre-i Yusuf Tefsiri, Şerh-i Nutk-ı Yunus Emre, Risale-i Eşrât-ı Saat, Tahir-nâme, Fatihâ Tefsiri, Sûre-i Nûr Tefsiri, Es'ile ve Ecvibe-i Mutassavvıfâne, Risâle-i Haseneyn, Divân-ı İlâhiyât, Mektubât, Risâle-i Hızriye, Risâle-i Hilye-i Hz. Hüseyn, Risâle-i Belgrat, Risâle-i Vahdet-i Vücud, Risâle-i Devriye

İçeriğe dön