SİNAN PAŞA - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

SİNAN PAŞA

SANATÇILAR > SANATÇILAR
 
SİNAN PAŞA: (15. yüzyıl)
*İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey'in oğludur.
*İsmi Yusuf bin Hızır Bey bin Celaleddin olup, lakabı Sinanüddin’dir.
*Doğum tarihi ve yeri hakkında ihtilaf vardır. Birçok kaynak, 1440’ta İstanbul’da doğduğunu yazmaktadır.
*Sinan Paşa, ilk tahsilini babasından gördü.
*Müderrislik (medrese hocalığı) ve çeşitli devlet görevleri yapmıştır.
*Sinan Paşa Fatih’in teveccühünü kazanmış, onun hocaları arasında yer almış, vezir olmuştur.
*1473’te vezir-i azam olmuş ise de, aynı yıl görevden alındı.
*Hakkındaki dedikodulardan dolayı hapsedildiyse de, âlimlerin araya girmesiyle hapisten çıkarılarak Sivrihisar kadılığına tayin edildi.
*Sinan Paşa, Sultan İkinci Bayezid’in tahta geçmesi üzerine, Edirne Darülhadis müderrisliğine tayin edildi.
*Türkçe eserlerini bu vazifedeyken yazmıştır.
*Vefatına kadar bu görevde kalan Sinan Paşa, 1486’da vefat etti.
*Matematik ve felsefe ile de uğraşmış, tasavvufa gönül vermiştir.
*Şiirleri de vardır. Ama o süslü nesrin ilk temsilcisi sayılır.
*Divan edebiyatında süslü nesrin en iyi örneklerini vermiştir.
*Zekî, kültürlü bir yazardır.
*Son derece cömert ve derviş mizaçlıydı.
*Dünyaya değer vermezdi.
*Tasavvuf ehline büyük muhabbet gösterirdi.
*En önemli eseri tasavvufi düşüncelerin işlendiği “Tazarruname”dir.
*Maarifname ve Tezkiretü'l-Evliya diğer önemli eserleridir.

a-TÜRKÇE ESERLERİ:

1.Tazarruname:
*Sanatlı Türk nesrinin ilk büyük örneği budur.
*Türkçe olarak yazmış olduğu ilk ve en meşhur eseridir.
*Nesir halinde olup, içinde yer yer manzum kısımlar vardır.
*Bu tasavvufî eserinde Sinan Paşa aşk konusunu ele alır ve varlığın aslını bulmaya çalışır.
*Tasavvufi bir eser olup, iki bölümden meydana gelir.
*Birinci bölüm Tazarruat kısmıdır.
*İkinci bölüm ise manzum bir fahriye ve bir hatimeden meydana gelmektedir.
*Bu bölüm, yedi büyük peygamberin hayatını anlatan bir Kısas-ı Enbiya niteliğindedir.
*Sinan Paşa seciler, rediflerle örülmüş sıra cümlelerle akıcı, şiirsel bir anlatım sağlamıştır.

2.Nasihatname (Maarifname):
*Ahlaka dair, nesir tarzındaki ikinci eseridir.
*Güzel ahlak, ilmin faydası, kanaat, taat ve tevekküle teşvik, sünnet ve adab-ı Nebeviyyeye uymak, sükûtu övme, tövbe ve sadakaya teşvik, ehlullahın medhi gibi mevzular vardır.
*Yer yer hikmetler anlatılır. Nasihatler verilir.
*Didaktik bir eserdir.
*Nasihatname’ye Ahlakname veya Maarifname’de denmiştir.

3.Tezkiret-ül-Evliya:
*Mensur bir eserdir.
*Alaeddin Attar’ın Tezkiret-ül-Evliya’sı örnek alınarak hazırlanmış bir eserdir.

b-ARAPÇA ESERLERİ:
1. Haşiye ala Şerh-il-Mülahhas
2. Risale min-el-Hendese
3. Haşiye ale’l Mevakıfi fil-Kelam
4. Beydavi Tefsirine Haşiye
5. Feth-ül-Fethiyye
6. Risale ala Evveli Kitab-it-Tehareti min-el-Hidaye

 
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön