VASFİ MAHİR KOCATÜRK HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

VASFİ MAHİR KOCATÜRK HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
VASFİ MAHİR KOCATÜRK: (1907-1961)
*Cumhuriyet edebiyatı (Yedi Meşaleciler) şairi, yazar, öğretmen, edebiyat tarihçisi, milletvekili.

*Gümüşhane’de doğdu.
*İstanbul’da Koca Mustafa Paşa İlkokulu’ndan ve Dârüşşafaka Lisesi’nden mezun olmuştur.
*Mülkiye Mektebi’ni birincilikle bitirdikten sonra çeşitli illerdeki liselerde, edebiyat öğretmenliği ve müdürlük yapmıştır.
*Bu görevleri esnasında Anadolu’yu gezmiş ve halkı tanımıştır.
*Zaman zaman öğretmenlikle, zaman zaman da politikayla topluma faydalı olmak istemiştir.
*Milli Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk’e karşı yoğun duygular beslemiştir.
*1945’te “Divan” adında bir aylık edebi dergi yayımlamıştır.
*Meş’ale, Muhit, Varlık, İctihad, Hayat gibi kültür ve sanat dergilerinde yazmayı sürdürür.
*Maarif müfettişliği ve milletvekilliği yaptıktan sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde edebiyat öğretmenliğine dönmüş ve bu görevdeyken ölmüştür.

*Eski ve yeni edebiyata hâkim bir şairdir.
*Halk ve Divan edebiyatı unsurlarını, Batı kültürüyle birleştirerek kullanır.
*Şiirlerinde halk şiirinin ve Nâmık Kemal’in etkisi görülür.
*Edebiyat hayatına Servet-i Fünûn’da yayımlanan şiirleriyle başlar.
*Yedi Meşaleciler adıyla anılan grup içinde yer almıştır.
*Yedi Meş‘ale adlı ortak kitabın “Dağların Derdi” başlıklı bölümünde şiirleri yayımlanmıştır.
*İlk şiirlerinde vatanseverlik ve kahramanlık üzerine yoğunlaşıp epik şiirler yazan Vasfi Mahir Kocatürk, Yedi Meşaleciler arasına girince şiir tarzını biraz değiştirmiş; âşık tarzı şiire yönelmiştir.
*İnsanın gün içindeki dertlerine, ferdî ıstıraplarına yoğunlaşır.
*Köy ve kasaba insanın günlük hayatta karşılaştığı meseleleri ele alan şiirler yazar.
*Lirik şiirlerinin, epik ve pastoral şiirlerine göre daha başarılı olduğu görülür.
*Şiirlerinde hece veznini kullanmıştır.
*Konuları genelde aşk, tarih ve vatan sevgisi şeklindedir.
*Bazı şiirlerinde mitolojik unsurlara rastlanır.
*Açık, anlaşılır ve yalın bir dil kullanmıştır.
*Şiirlerinde dinlendirici bir hava vardır.
*Vasfi Mahir’in şiir özelliklerinden biri de sanatkârâneliğidir.
*Söylediklerini sanatın içinde eriterek söylemeye çalışmıştır.

*Bir süre oyun yazarlığı da yapan şair, daha sonra edebiyat tarihi araştırmalarına ve antolojik eser yazımına yoğunlaşmıştır.
*Vasfi Mahir, şairliğinden çok edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınmıştır.
*Türk edebiyatının tasnifinde bir farkla M. Fuad Köprülü’yü izlemiştir.
*Vasfi Mahir’e göre Avrupa medeniyeti içine girme Tanzimat ile değil, Cumhuriyet ile başlamıştır.
*Önceleri divan edebiyatına karşı olumsuz bakarken sonradan divan edebiyatını, dünyanın en asil ve en yüksek edebiyatı, eski Yunan ve Latin edebiyatları gibi büyük bir insanlık destanı, koca bir medeniyet eseri olarak nitelemiştir.
*Vasfi Mahir, kendi çıkardığı Divan adlı dergide Batı edebiyatı yanında, divan edebiyatını sevdirici yazı ve metinlere yer vermiştir.
*Ömer Hayyâm’dan, Heine’den ve Baudlaire’den şiir tercümeleri vardır.

VASFİ MAHİR KOCATÜRK’ÜN ESERLERİ:

Şiir: Dağların Derdi (Yedi Meşale’nin bir bölümü), Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Bizim Türküler, Ergenekon, Hayat Şarkıları, On İnkılâb

Tiyatro: Yaman (manzum), Sanatkâr (manzum)

Antoloji: Şâheserler Antolojisi I-II, Divan Şiiri Antolojisi, Tekke Şiiri Antolojisi, Şiir Defteri, Hikâye Defteri, Saz Şiiri Antolojisi, Türk Nesri Antolojisi, Divan Şiirinde Meşhur Beyitler, Eski Yunan ve Latin Şiirleri, Türk Edebiyatı Antolojisi, Türk Edebiyatı Şâheserleri, En Güzel Türk Manileri

İnceleme-Araştırma: Fransız Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Namık Kemal, Namık Kemal'in Şiirleri, Ziya Paşa’nın Şiirleri, Şarkılar Kitabı, Ömer Hayyam’ın Rübaileri


Ders Kitabı: İzahlı Türkçe Metinler, Metinlerle Türk Edebiyatı, Batı Edebiyatı Şaheserleri

Tarih: Osmanlı Padişahları

Çocuk Kitapları: Lafonten Hikâyeleri, Çocuk Kitabı, Altın Kalem, Allo Gel Oynayalım, Küçük Çocuk Piyesleri

Meslek Kitabı: Öğretmenliğin Ruhu

Çeviri: Leyla ile Mecnun Tercümesi, Yusuf ile Zeliha Tercümesi, Hüsn ile Aşk Tercümesi, Mevlid-i Şerif, Aşk ve Istırap Şiirleri (Heine’dan), Elem Çiçekleri (Baudelaire’den), Faust (Goethe’den)

Not: Vasfi Mahir’in, üzerinde on beş yıl kadar çalışarak başlangıcından XX. yüzyıla kadar geniş bir Türk edebiyatı tarihi (Büyük Türk Edebiyatı Tarihi) hazırlama projesi ölümü üzerine yarım kalmış; daha sonra oğlu tarafından tamamlanmıştır.
İçeriğe dön