(BOZOKLU) AKİF PAŞA HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

(BOZOKLU) AKİF PAŞA HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
(BOZOKLU) AKİF PAŞA: (1787 – 1845)
*Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi sanatçılarından, divan edebiyatı şairi, yazar, devlet adamı.
*Osmanlı Devleti'nin ilk Hariciye Nazırı (dışişleri bakanı) ve ikinci Dâhiliye Nazırı (içişleri bakanı).

*Yozgat’ta doğdu.
*Yozgat'ta özel hocalardan öğrenim gördü.
*İstanbul’a giderek Bâbıâlî Divan-ı Hümâyûn Kalemi’ne ve yükselerek vezirlik rütbesiyle hariciye nazırı oldu.
*1845’te hac dönüşü hastalanarak vefat etti.
*Düzyazıyı politik için bir araç olarak kullanmıştır.
*Kindar, kavgacı ve ikbalperest olarak tanınır.
*“Adem Kasidesi” adlı şiiri ile yeni edebiyat akımının kurucularından biri olarak görülmüştür.
*Adem Kasidesi yeni şiirin örneklerinden sayılmıştır.
*Yakın devir edebiyat tarihçileri ve tenkitçiler, onu eski tarz dil ve düşünce yapısı içinde görmüşlerdir.
*Ölen torunu için hece vezniyle koşma biçiminde yazdığı “Mersiye”, “Şeyh Müştak’a Mektup”u ve “Tabsıra”sı, devrinin yazarlarına yol gösterici olmuştur.
*Hece ölçüsü ile ve saz şiiri tarzında eserleri de vardır.
*Sadeliğe yaklaşan nesirleri ile de tanınır.
*Mahallileşme akımından sayılabilir.
*Kalemden yetişen Akif Paşa, yeni bir dil ve üslup arayışında olmuştur.
*Divan nesri anlayışını yıkan yeni düzyazı anlatımının öncüsü sayılmıştır.
*Klasik edebiyatın son temsilcilerinden biri sayılmıştır.
*Yenilik açısından en önemli yapıtı torunu için yazdığı mersiyedir.
*Akif Paşa, eski tarzın devamı ve yeni edebiyatın ilklerinden kabul edilmiştir.


AKİF PAŞA’NIN ESERLERİ:
Tabsıra, Münşeat-ı el-Hac Akif Efendi ve Dîvançe, Eser-i Akif Paşa, Risalet-ül-Firasiyye ves-Siyasiyye, Muharrerat-ı Hususiye-i Akif Paşa, Adem Kasidesi---------------------------------------------------------------------------------

Tabsıra:
*Kelime anlamı itibariyle insanın gözünü açacak bilgi, açıklama manasındaki eser, Akif Paşa'nın en önemli ve dikkat çeken eserlerindendir.
*Nesrimize katkıları bakımından üzerinde önemle durulan eser, Akif Paşa'nın Dâhiliye nazırlığından azledilmesine sebep olan Churchill Hadisesi üzerine yazılmıştır.
*Paşa, bu eserde söz konusu hadisenin iç yüzünü kendi bakış açısına göre anlatmış ve Pertev Paşa'yı jurnallemiştir.
*Rakibi Pertev Paşa'yı gözden düşürmek istemiştir.
*Tabsıra’da öne sürülen suçlamalar, Pertev Paşanın haksız yere öldürülmesine sebep olmuştur.

Münşeât-ı el-Hac Akif Efendi ve Dîvançe:
*Eser Akif Paşa'nın küçük bir Dîvân'ı ile Münşeât'ından oluşmuştur.
*Dîvân'ında, kaside, münâcât, gazel, şarkı, kıt'a, tarih, lügaz, mesnevi, musammat gibi şiirler mevcuttur.
*Şiirlerinin yanı sıra saraya ve bazı kişilere bağlılığını göstermek için yazdığı mektupları vardır.

Eser-i Akif Paşa:
*Ölümünden sonra torunu Akif Bey tarafından neşredilen ve çeşitli mektuplarını ihtiva eder.

Risâletü’l-firâsiyye ve’s-siyâsiyye:
*Akif Paşa bu eseri Âmedî Kaleminde iken Arapçadan çeşitli ilavelerle tercüme etmiştir.

Muharrerât-ı Husûsiyye-i Akif Paşa
*Sürgünde bulunduğu yerlerden ailesine yazdığı mektuplar yer alır.

İçeriğe dön