DİVANÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK VE ÖZELLİKLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

DİVANÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK VE ÖZELLİKLERİ

EDEBİYAT > İSLÂMİ DÖNEM (DİN DÖNEMİ) > İSLÂMÎ DÖNEMDE İLK ÜRÜNLER
DİVANÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK: (11. Yüzyıl)
*Divanü Lugati't-Türk (Türk Dillerinin Sözlüğü), Karahanlı döneminden -Kutatgu Bilig'ten sonra- bize kalan ikinci önemli eserdir.
*11.yy’da (1072-1074) Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
*Sunulduğu kişi ile ilgili iki rivayet vardır:
1-Ebul Kasım Abdullah’a sunulmuştur. 2-El-Muktedi Bi-Emrillah’a sunulmuştur.
*Batı Asya yazı Türkçesiyle ilgili var olan en kapsamlı ve önemli dil yapıtıdır.
*Türkçe’nin ilk sözlüğü ve dilbilgisi kitabıdır.
*Kitap için "Ansiklopedik Sözlük" denebilir.
*Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır.
*Türkçeden Arapçaya bir sözlük olarak düzenlenmiştir.
*8000 civarı Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilmiştir.
*Hakaniye lehçesi temel alınmış; Arap alfabesi ile yazılmıştır.
*Yalnız madde başları Türkçe, açıklamaları ihtiva eden kısımlar ise Arapça’dır.
*Sekiz bölümden oluşur.
*Eserin içindeki dörtlükler hece vezniyle yazılmıştır.
*Çoğu 4+3 duraklı 7 heceli, kimileri ise 4+4 duraklı 8 hecelidir.
*Beyitlerin çoğu ise aruz vezniyledir.
*Kaşgarlı Mahmut, bu eserinde; yaşadığı devirdeki Türk illerinin ve boylarının kullandığı ağızları tespit etmiştir.
*Türkçe kelimelerin karşılıklarını halk dilinden derlediği örneklerle delillendirmiştir.
*Kelimelerin anlamlarının iyi anlaşılması için deyimlerden, atasözlerinden (sav) ve şiirlerden (koşuk, sagu, destan) örnekler verilmiştir. Bu yönüyle eser, bir kültür hazinesi değerine kavuşturulmuştur.
*Eser, bir nevi antoloji özelliği de gösterir.
*Türk boyları ve coğrafyası ile Türklerin örf ve gelenekleri üzerine önemli bilgiler vardır.
*Devrinin Türk dünyasını gösteren bir harita da vardır.
*Eserde yer alan harita, Türk Dünyası ile ilgili olarak yayınlanan ilk haritadır.
*Oğuz Türklerinin 24 boyu ile ilgili şemayı da verdiği Divân'da Türk dilinin grameri yanında, Türk yer adları, Türk damgaları ve Türk topluluklarını da etraflı şekilde anlatmıştır.
*Orijinalinin nerede olduğu bilinmemektedir.
*Bugün elimizde Şamlı Mehmed bin Ebu Bekir'in, 1266 yılında kopya ettiği bir nüshası vardır. Diyarbakırlı Ali Emirî Efendi tarafından 1917 yılında bir sahaftan satın alınmıştır. Bu nüsha, İstanbul Fatih'teki Millet Kütüphanesi’ndedir.
*Divanü Lugati't-Türk; bir sözlük olmakla birlikte, Türk milletinin yüceliğini de anlatan bir âbide eserdir.


KAŞGARLI MAHMUT: (11. YÜZYIL)
*Yazar hakkındaki bilgilerimiz kendi kitabında yazdıklarıyla sınırlıdır.
*Karahanlılar döneminde yetişen ve ilk Türk dil bilgini olan Kaşgarlı Mahmut’un doğum tarihi, kesin olmamakla birlikte 1025 olarak bilinmektedir.
*1071-1077 arasında Bağdat’ta bulunan Kaşgarlı Mahmut, Türk kültürünün Araplara tanıtılmasında büyük rol oynamıştır.
*Türkçeyi, Türkçenin lehçelerini ve Arapçayı iyi bilmektedir.
*Türk illerini adım adım dolaşan Kaşgarlı Mahmut, çalışmalarında Türkçeyi resmî dil olarak kabul eden Karahanlı Devletinden de büyük destek görmüştür.
*Kaşgarlı Mahmud, Türkçenin İslamiyet’ten dolayı Türklerin bulunduğu coğrafyada önem kazanmış olan Arapçadan geri kalmadığını göstermeye çalışmış; sözlüğünde yer verdiği lehçeler arasındaki farklılıklar, şiirler, atasözleri ve deyimlerle bu amacını gerçekleştirmiştir.
*Kaşgarlı Mahmud'un bu sözlüğü yazmasındaki diğer önemli bir neden de Araplara Türkçeyi öğretmektir.
*Türkçenin gelişmesinde ve Türk dil birliğinin sağlanmasında önemli katkılarda bulunmuştur.
*Kaşgarlı Mahmut, ömrünün sonlarına doğru tekrar memleketi Kaşgar’a dönmüş, tahminen 1090′da burada vefat etmiştir.


TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI


İSLAMİYET ÖNCESİ (DESTAN DÖNEMİ)

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER  CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

  ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (HİKÂYE-ROMAN)  GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

  İçeriğe dön